Pabianicki Półmaratonik

Pabianicki Półmaratonik

24 marca 2024 roku
REGULAMIN

I.CELE:

 • upowszechnienie masowego biegania,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • promocja miasta i powiatu,
 • zachęcenie do uprawiania sportu,
 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących  tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
 • rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
 • popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej,
 • promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych,
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej,
 • kształtowanie zdrowego trybu życia,
 • wdrażanie do uprawiania sportu,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

II.ORGANIZATOR:                                                                                                                                                                                                                                     Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”                                                                                                                                                                                                   Traugutta 2 (I piętro) 95-200 Pabianice                                                              biuro@pabianickipolmaraton.pl                                                                                                              www.pabianickipolmaraton.pl                                                                                                                                                                                                                               Biuro czynne:                                                                                                                                                                                                                                                         wtorki w godz. 17.00 – 19.00

 III. WSPÓŁORGANIZATORZY:                                                                                                                                                                                                                       – – – -Urząd Miejski w Pabianicach,                                                                                                                                                                                                                                      – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

IV.TERMIN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       24 marca 2024 roku, godz. 9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                       V.START I META:                                                                                                                                                                                                                                                Bieżnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach                                                                                                                                                                      95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– Pabianicki Półmaratonik jest imprezą towarzyszącą XII  Pabianickiemu Półmaratonowi i jest skierowany do dzieci  w wieku 6 – 15 lat                                             – liczba miejsc w Pabianickim Półmaratoniku jest ograniczona. W każdej kategorii będzie mogło pobiec 50 uczestników. W sumie w Pabianickim Półmaratoniku maksymalnie weźmie udział 500 uczestników                                                                                                                                                                             – zapisy przyjmowane są do dnia 7.03.2024 roku                                                                                                                                                                                                    – rodzic  zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci). które będzie zgłaszał do biegu.                                                                                                                                                                                                                                              -opłata dla dzieci biorących udział w Pabianickim Półmaratoniku wynosi 35,00 zł. W ramach wpisowego zawodnik ma zapewnione: medal, koszulkę,pomiar czasu, opiekę medyczną, coś słodkiego, wodę, nagrody rzeczowe dla zwycięzców.                                                                                                                                -opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.                                                                                                                -po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.                                                                        -płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.                                                                         – szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w sprawie płatności znajdują się na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje                                                                                                                                                                                                                                                               -opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.                                                                                                                                          -organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.                                                                                                    -za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.                                                                                                                               -opłata startowa nie podlega zwrotowi                                                                                                                                                                                                          -osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.                                                                                                                                                                                                                                                                             – zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.                                                                                      -zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

-w Pabianickim Półmaratoniku prawo startu mają dzieci w rocznikach 2009 – 2018 będące przedszkolakami lub uczniami szkoły podstawowej,               -zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu, gdzie będzie znajdował się specjalny punkt obsługujący najmłodszych uczestników

Biuro Półmaratoniku znajdować się będzie:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3                                                                                                                                                                                                              w dniach: 23.03.2024 roku w godz. 17:00 – 19:00 (sobota)                                                                                                                                                                           oraz 24.03.2024 roku w godz. 07:30 – 8:30 (niedziela)

-podczas weryfikacji w Biurze Biegu rodzic lub prawny opiekun musi wypełnić zgodę na udział dziecka w Pabianickim Półmaratoniku.                                            -każdy uczestnik przed startem otrzyma koszulkę Pabianickiego Półmaratoniku,                                                                                                                                    –każdy zawodnik przed startem otrzyma zwrotny chip, który należy oddać zaraz po wbiegnięciu na metę,                                                                                           –w założeniu chipa Uczestnikom pomoże obsługa Biegu.                                                                                                                                                                            -każdy zawodnik otrzyma medal Pabianickiego Półmaratoniku po wbiegnięciu na metę,                                                                                                                        -zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Półmaratoniku, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych,

 VIII. KLASYFIKACJA:

W Pabianickim Półmaratoniku prowadzona będzie klasyfikacja  w następujących kategoriach wiekowych:

kategorierok urodzenia
Przedszkolaki dziewczęta (200 m)2017 – 2018
Przedszkolaki chłopcy (200m)2017 – 2018
I – II klasa (200 m) dziewczęta2015 – 2016
I – II klasa (200 m) chłopcy2015 – 2016
III – IV klasa (400 m) dziewczęta  2013 – 2014
III – IV klasa (400 m) chłopcy 2013 – 2014
V-VI klasa (600 m) dziewczęta 2011 – 2012
V- VI klasa ( 600 m) chłopcy 2011 – 2012
VII – VIII klasa (800 m) dziewczęta2009 – 2010
VII – VIII klasa (800 m) chłopcy*2009 – 2010

* dzieci  będące uczniami szkoły podstawowej ( do zakończenia VIII klasy )

Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka. która będzie weryfikowana w biurze zawodów.

Przy kwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

IX.NAGRODY:                                                                                                                                                                                                                                                                          –w Pabianickim Półmaratoniku zawodnicy otrzymają za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród zwycięzcom Pabianickiego Półmaratoniku odbędzie się po starcie XII Pabianickiego Półmaratonu około
11.15 na scenie.                                                                                                                                                                                                                                              -pozostali zawodnicy otrzymają medale po wbiegnięciu na metę                                                                                                                                                          -organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej ilości zawodników.

 X.DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                                                                                                                                  –po zakończeniu Półmaratoniku każdy uczestnik ma zapewnioną wodę oraz „coś słodkiego” (wydawane w Kawiarence).

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:                                                                                                                                                                                                       –Półmaratonik odbędzie się bez względu na pogodę,                                                                                                                                                                            -organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,                                                                                                      -organizator zapewnia toalety,                                                                                                                                                                                                                             -uczestników obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe,                                                                                                                                                                    -uczestnicy Półmaratoniku zobowiązani są do biegu w koszulkach Pabianickiego Półmaratoniku                                                                                                                                                                                                                                                           -organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników,                                                            -pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu 30 min po zakończeniu Biegu.                                                                                                                             –po zakończeniu Półmaratoniku prosimy o zwrot chipów                                                                                                                                                                          –ostateczna interpretacja Regulaminu Półmaratoniku należy do Organizatora.

XII. DANE OSOBOWE                                                                                                                                                                                                                                –administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”  ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.                                                               -podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja XII Pabianickiego Półmaratonu  oraz  imprez towarzyszących.                                                 -dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo Biegu.                                        -dane będą przechowywane do 31 grudnia 2024 roku.                                                                                                                                                                                -podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Biegu.                                                                                                                                                 -uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.                                                                                                                 -uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                                                                                                                                                                                                                                               -uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

.

 

Przewiń na górę