Regulamin

REGULAMIN

XII PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU „Wszystko Gra”

I. CELE:

– upowszechnienie masowego biegania,
– propagowanie zdrowego trybu życia,
– promocja miasta PABIANICE,
– zachęcenie do uprawiania sportu,
– wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
– rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice

NIP 731-204-82-33 REGON 360484832
tel. 515 105 910
biuro@pabianickipolmaraton.pl
www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:
wtorek 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach

IV. TERMIN:

24 marca 2024 roku, godz. 11.00 – limit czasu 3 h

V. START I META:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. TRASA:

– dystans 21,0975 km,
– trasa: ulice Pabianic i okolic miasta,
– trasa jest oznakowana (co 1 km), zabezpieczona,
– trasa posiada atest PZLA,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 100%,
– punkty odżywiania co 5 km (woda, czekolada, banan),
– od godziny 11.00 do 14.00 w dniu 24.03.2024 roku trasa będzie zamknięta
lub dopuszczony będzie jednostronny ruch kołowy zgodnie z decyzją
o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny. Uczestników obowiązuje
limit czasowy wynoszący 3 h. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu
do godziny 14.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia
z trasy lub dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w XII Pabianickim Półmaratonie prawo startu mają osoby, które do dnia 24.03.2024 ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Półmaratonie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),

– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu,

– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Półmaratonu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach:

 23.03.2024 r. (sobota) w godz. 17:00 – 19:00

24.03.2024 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Półmaratonu)

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), strażacy rejestrujący się
w Biurze Półmaratonu muszą okazać się legitymacją służbową; w przypadku
braku dokumentu zawodnik zostanie skreślony z kategorii strażacy, policjanci,

– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do udziału w półmaratonie lub własnoręcznie złożyć podpis
pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność, znajdujące się
na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów.

– każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do
biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie
udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej
na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta
na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę
moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, obowiązujących
przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem
portalu internetowego Przelewy24.

– po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24,
przez którą należy dokonać opłaty startowej.

– płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie
zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

– opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych,

– za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora,

– wysokość opłaty jest uzależniona od terminu wpłaty zgodnie z tabelą poniżej,
opłata startowa nie podlega zwrotowi,

– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,

– w V  terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 100 uczestników,

– istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym
 terminie do 14 marca 2024 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia
pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty
manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł.

– Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć
odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane
potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu |
wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany
w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
– Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed
wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną
kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
– Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu
odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do
wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

Terminy zgłoszeń:

 

Data

Wpisowe

I termin

do 30.11.2023 roku

100,00 zł

II termin

1.12.2023 roku – 31.01.2024 roku

120,00 zł

III termin

1.02.2024 roku – 29.02.2024 roku

140,00 zł

IV termin

1.03.2024 roku – 17.03.2004 roku

160,00 zł

V termin

23.03.2024 roku – 24.03.2024 roku

W  Biurze Półmaratonu ( tylko gotówką)

200,00 zł

IX. POMIAR CZASU:                                                                                                                

 – Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.                    

– Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
 w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego
w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania,
jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.                                    

Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.          

  – Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników
bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.                                                                                                                           

   – Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.                                     

X. KLASYFIKACJA:

W XII Pabianickim Półmaratonie prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

1. Generalna
– kobiet
– mężczyzn

2. Wiekowa mężczyzn
M-16 – 16-19 lat (2008-2005)
M-20 – 20-29 lat (2004-1995)
M-30 – 30-39 lat (1994-1985)
M-40 – 40-49 lat (1984-1975)
M-50 – 50-59 lat (1974-1965)
M-60 – 60-69 lat (1964-1955)
M-70 – 70 lat i powyżej (1954 i starsi)

3. Wiekowa kobiet
K-16 – 16-19 lat (2008-2005)
K-20 – 20-29 lat (2004-1995)
K-30 – 30-39 lat (1994-1985)
K-40 – 40-49 lat (1984-1975)
K-50 – 50-59 lat (1974-1965)
K-60 – 60-69 lat (1964-1955)
K-70 – 70 lat i powyżej (1954 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Klubowa
– Klubem może być formalna lub nieformalna grupa minimum 3 osób reprezentująca
klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, grupę przyjaciół, lokalną społeczność, itp.
o zwycięstwie Klubu decyduje najniższa suma czasów jej 3 członków.

– Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez min. 3 członków Klubu.
Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie Kluby, które podadzą identyczną nazwę
swojego zespołu (Wszystko Gra, Stowarzyszenie Wszystko Gra,
Wszystko Gra Pabianice – to nie są te same Kluby/drużyny).
O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów 3 najlepszych zawodników danego Klubu.

5. Najlepsi pabianiczanie
– Najlepsza pabianiczanka,
– Najlepszy pabianiczanin.

6. Najlepszy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej*

7. Najlepszy strażak Państwowej Straży Pożarnej*

8. Dodatkowo
Dodatkowo drobne upominki otrzymają najstarszy mężczyzna i najstarsza kobieta,
którzy ukończą XII Pabianicki Półmaraton.

* Strażacy pracujący w PSP i będący jednocześnie członkami OSP mogą
wybrać wyłącznie jedną kategorię

XI. NAGRODY:

W XII Pabianickim Półmaratonie zawodnicy otrzymają nagrody:

a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – V:
dyplom + statuetka, nagrody rzeczowe

b. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – V:
dyplom + statuetka, nagrody rzeczowe

c. w klasyfikacji klubowej za miejsca I – III: dyplom + statuetka,

d. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie I miejsca:
dyplom + statuetka, za miejsca II-III dyplom,

e. każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal,

f. za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepsi pabianiczanie: dyplom + statuetka dla Najlepszej pabianiczanki i Najlepszego pabianiczanina,

g. w XII Pabianickim Półmaratonie nagrody się nie dublują (dotyczy punktu X.1, X.2, X.3),

h. w kategorii Najlepszy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar,

i. w kategorii Najlepszy strażak Państwowej Straży Pożarnej za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar,

XII. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:

– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie
każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,
– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa
w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
– na trasie biegu na punktach żywieniowych zawodnicy otrzymają wodę, banana, czekoladę,
– po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz
posiłek regeneracyjny. Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie bonu,
który znajduje się na numerze startowym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Półmaraton odbędzie się bez względu na pogodę,
–  szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania
reklamacji w sprawie płatności znajdują się na stronie
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną
na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe
na terenie MOSiR w Pabianicach,
– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
– uczestnicy XI Pabianickiego Półmaratonu równolegle z przystąpieniem
do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu
zamieszczonych na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów
i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,
– zawodnicy, którzy przerwą bieg będą mogli skorzystać z autobusu
z napisem KONIEC BIEGU, jadącym za ostatnimi zawodnikami,
– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji
miejskiej (autobusy) w dniach 23.03-24.03.2024 po okazaniu numeru startowego.
– uczestnicy XII Pabianickiego Półmaratonu, którzy zajmą miejsca od I do X
po zakończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym,
którym wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie,
– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu godzinę po
zakończeniu biegu przez zawodnika,
– ostateczna interpretacja regulaminu Półmaratonu należy do organizatora.

 XIV. DANE OSOBOWE

– administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.
-podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja
XII Pabianickiego Półmaratonu „Wszystko Gra – Pabianice”.
– dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,
numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane
wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia
zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo Półmaratonu.
– dane będą przechowywane do 31 grudnia 2024 roku.
– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa
w XII Pabianicki Półmaratonie „Wszystko Gra- Pabianice”.
– uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu
do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
– uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym
|momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
 
 

I

I

Przewiń na górę