Bieg na 5 km

REGULAMIN

BIEG NA 5 km

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta i powiatu,
– integracja środowiska biegaczy,
– dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
NIP 731-204-82-33
REGON 360484832

biuro@pabianickipolmaraton.pl,
www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne: wtorki godz. 17.00 – 19.00

 III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 Urząd Miejski w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach. 

IV. TERMIN:

24 marca 2024 roku, godz. 11.00

V. START I META:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI.TRASA:

– dystans ok. 5 km,
– trasa ulicami Pabianic,
– trasa oznakowana, zabezpieczona,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 100%,
– limit czasu wynosi 45 minut.

Osoby, które nie osiągną Punktu Kontrolnego na 4 km w przeciągu 30 minut od startu,
nie będą mogły kontynuować biegu. Wynika to z decyzji GDDKiA, która musi
dopuścić drogę krajową i wojewódzką do ruchu w jak najszybszym czasie.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w Biegu na 5 km prawo startu mają osoby, które do dnia 24.03.2024 ukończą 16 lat
(osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu na 5 km wyłącznie za
pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),

– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu,

– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
w Biurze Biegu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach:                                                                             

 23.03.2024 r. (sobota) w godz. 17:00 – 19:00
 24.03.2024 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Biegu)

podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), strażacy rejestrujący się w Biurze
muszą okazać się legitymacją służbową; w przypadku braku dokumentu
zawodnik zostanie skreślony z kategorii strażacy, policjanci,

– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręcznie złożyć podpis
pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność, znajdujące się
na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów.

każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów
z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu
w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami.
Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu
należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Biegu, obowiązujących przepisów,
zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.

 –po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24,
przez którą należy dokonać opłaty startowej.

– płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie
zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania
reklamacji w sprawie płatności znajdują się na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

– opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

– za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

– wysokość opłaty jest uzależniona od terminu wpłaty zgodnie z tabelą poniżej,

– opłata startowa nie podlega zwrotowi

– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,

– w V terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 30 uczestników

– istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym

terminie do 14 marca 2024 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia
pakietu zamieszczonego na stroniewww.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty
manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł


Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny
zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie
wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji
elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie
do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

– Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed

wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną
kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.


Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur
bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa
Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.                                                                                                    

Terminy zgłoszeń:

 

data

Wpisowe

Wpisowe
z pakietem startowym

I termin

do 30.11.2024 roku

40,00 zł

80,00 zł

II termin

1.12.2023 roku – 31.01.2024 roku

60,00 zł

100,00 zł

III termin

01.02.2024 roku – 29.02.2024 roku

80,00 zł

120,00 zł

IV termin

1.03.2024 roku – 17.03.2024 roku

100,00 zł

 ————-

V termin

23.03.2024 roku – 24.03.2024 roku

Wyłącznie w Biurze Biegu (tylko gotówką – tylko 30 miejsc)

140,00 zł

————–

 

 IX. POMIAR CZASU:

 

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego
w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 

– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników
bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.

– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
                 

 X.KLASYFIKACJA:

Generalna

– kobiet – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca
– mężczyzn – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca

 XI. NAGRODY:

W Biegu na 5 km zawodnicy otrzymają nagrody:

  1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III
    – dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe,
  1. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III
    – dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe

 XII. NOCLEGI I ŻYWIENIE:

– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie
każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,

– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,

– na mecie zawodnicy otrzymają wodę i „coś słodkiego”,

– zawodnicy z wykupionym pakietem na mecie otrzymają posiłek regeneracyjny.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Bieg na 5 km odbędzie się bez względu na pogodę,

– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę
medyczną na trasie, starcie i mecie,

– organizator zapewnia szatnie

– przebieralnie oraz szatnie depozytowe
na terenie MOSiR w Pabianicach,

– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające
miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników, 

– uczestnicy Biegu na 5 km równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają
zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych
na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów
i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,

– zawodnicy, którzy przerwą bieg będą mogli skorzystać z autobusu
z napisem KONIEC BIEGU, jadącym za ostatnimi zawodnikami,

– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej
komunikacji miejskiej (autobusy) w dniach 23-24.03.2024 po okazaniu numeru startowego.

– uczestnicy Biegu, którzy zajmą miejsca od I do III do zakończeniu biegu
mogą zostać poddani badaniom antydopingowym, którym wyznaczony
przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie,

– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Biegu godzinę po zakończeniu biegu przez zawodnika,

– ostateczna interpretacja regulaminu Biegu należy do organizatora.

 XIV. DANE OSOBOWE

– administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie
„Wszystko Gra – Pabianice”  ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

– podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja
XII Pabianickiego Półmaratonu  oraz  imprez towarzyszących.

– dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu,
daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji,
promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom
odpowiadającym za bezpieczeństwo Biegu.

– dane będą przechowywane do 31 grudnia 2024 roku.

– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Biegu.

– uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

– uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody
w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewiń na górę