Polityka prywatności

Polityka informacyjna

Niżej przedstawiamy Państwu politykę prywatności Stowarzyszenia. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”, 95- 200 Pabianice, ul. Traugutta 2.

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w celu:

 • organizacji, przeprowadzenia i promocji imprez sportowych, których jesteśmy Organizatorem oraz w celu promocji tych imprez w latach następnych,
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów, które prowadzą zapisy na wydarzenia organizowane przez nasze Stowarzyszenie, w szczególności dokonywania zgłoszeń i płatności za imprezy,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • publikowania wyników imprez sportowych, których jesteśmy Organizatorami,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas są kierowane (np. przez formularz kontaktowy, maila, telefon kontaktowy),
 • kontaktowania się z Panią/Panem za pomocą podanego przez Panią/Pana maila bądź numeru telefonu, m. in. w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”, którym jest:

 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • obsługa Pani/Pana próśb, przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do organizacji wydarzeń, w których bierzecie Państwo udział.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom:

 • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych,
 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
 • innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
 • możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na charakter świadczonych przez nas usług. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie udostępnicie Państwo danych nasze usługi nie będą mogły być zrealizowane.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. Dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych,
 2. Sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić o korygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych,
 3. Usunięcie – może Pan/Pani wystąpić o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” ;
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice” są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
 5. Przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 6. Wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 7. Sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Inspektora Ochrony Danych o Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.giodo.gov.pl.

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprez sportowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:

– w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezach sportowych):

 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów;
 • minimalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawodów.

– w wersji elektronicznej:

 • maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres świadczenia usługi lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice: zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przewiń na górę