Bieg na szpilkach

Regulamin

BIEGU NA SZPILKACH – 24 marca 2024 roku

I. CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta PABIANICE i powiatu PABIANICKIEGO,                                                                                                                                                                                    –  integracja środowiska,                                                                                                                                                                                                                                             – dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej,                                                                                                                                                                                         – budowanie świadomości kobiet w temacie zdrowia oraz zagrożeń i profilaktyki  związanej z chorobami, w szczególności rakiem, piersi,                                        – edukowanie i rozpowszechnianie wiedzy o profilaktyce, metodach kontroli i samobadania piersi u kobiet w każdym wieku.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra- Pabianice”                                                                                                                                                                                                           ul. Traugutta 2 (I piętro)                                                                                                                                                                                                                                        95-200 Pabianice                                                                                                                                                                                                              biuro@pabianickipolmaraton.pl                                                                                                                                                                                      www.pabianickipolmaraton.pl                                                                                                                                                                                                                                  Biuro czynne:                                                                                                                                                                                                                                                            wtorki w godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

IV. TERMIN:

24 marca 2024 roku, godz. 10.00

V. START I META :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

Bieg odbywa się na ul. Kilińskiego przed wjazdem do Hotelu „Włókniarz”

VI. TRASA:
Dystans 100 metrów na twardej nawierzchni

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prawo do udziału w Biegu na Szpilkach mają wyłącznie kobiety, które do dnia 2 kwietnia 2023 roku ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu.
 • Zawodniczki przed startem muszą zgłosić się do Biura Półmaratonu w celu weryfikacji (Biuro Biegu na Szpilkach będzie miało oddzielne stanowisko).
 • Weryfikacja zawodniczek oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w:

Biurze Półmaratonu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

ul. Grota Roweckiego 3

w dniu 24.03.2024 roku (niedziela)

w godzinach 08.00 – 9.30

 • Podczas weryfikacji zawodniczka musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymacja, paszport lub prawo jazdy).
 • Podczas weryfikacji zawodniczka własnoręcznie musi złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Każda uczestniczka otrzyma numer startowy, który musi być przypięty do ubrania, na wysokości piersi. Numer ten musi być widoczny przez cały czas trwania Biegu.
 • Zawodniczki muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, regulaminu Biegu na Szpilkach, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie zgłoszenia, przekazanie go do Biura Biegu lub przesłanie mailem (wzór zgłoszenia w załączniku) oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 35,00 zł do dnia 15.03.2024 roku.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego.

Adres:

Biuro XII Pabianickiego Półmaratonu

Stowarzyszenie „Wszystko Gra-Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

czynne: wtorek w godz. 17:00-19:00

www.pabianickipolmaraton.pl

biuro@pabianickipolmaraton.pl

Nr konta bankowego:

29 1240 3044 1111 0010 6130 3077

z dopiskiem „Bieg na Szpilkach”

IX. SZCZEGÓŁY:

 • Uczestniczka rejestruje się w Biurze Półmaratonu, w którym otrzymuje numer startowy.
 • Uczestniczka udaje się na pomiar wysokości szpilek (szpilka – damskie obuwie na wysokim, cienko zakończonym obcasie), które muszą mieć min. 7 cm wysokości i maksymalnie 1,5 cm średnicy fleka. Szpilki nie mogą być zakryte, wiązane, nie mogą mieć cholewki, koturnu. Pomiar obcasa wykonywany będzie od strony zewnętrznej buta, od nasady do jego końca. Obcas będzie mierzony komisyjnie przez przedstawicieli Komisji. Komisja, po zatwierdzeniu obuwia spakuje je i przekaże uczestniczkom Biegu na linii Startu.
 • Uczestniczki będą ustawione na linii startu według numerów startowych otrzymanych przy rejestracji.
 • Uczestniczka, która zamieni buty przed rozpoczęciem Biegu na Szpilkach i wybiegnie w butach innych niż te zatwierdzone przez Komisję, podlega dyskwalifikacji.
 • Uczestniczka, której w trakcie biegu złamie się obcas zostaje zdyskwalifikowana.
 • Jeżeli uczestniczce w trakcie biegu spadnie but, musi go ponownie założyć i dobiec do mety w obu butach. Jeżeli uczestniczka dobiegnie tylko w jednym bucie zostanie zdyskwalifikowana.
 • W razie wątpliwości, zwyciężczynie wyścigu będą poddane ponownemu zmierzeniu wysokości szpilek przez przedstawicieli Komisji bezpośrednio po biegu.
 • Niesportowe zachowanie uczestniczek będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją w wyścigu, o czym każdorazowo będzie decydować sędzia wyścigu.
 • Nagrodę główną otrzyma uczestniczka, która jako pierwsza przebiegnie linię mety biegu.
 • W przypadku kwestii spornych decyzję ostateczną o kolejności na mecie podejmuje sędzia.

X.NAGRODY:    

 • Uczestniczki, które zajmą miejsca I – III otrzymają statuetki oraz dyplomy
 • Dodatkową nagrodę otrzyma najciekawiej przebrana uczestniczka Biegu na Szpilkach

XI. REKLAMACJA:

Każdej uczestniczce „Biegu na Szpilkach” przysługuje prawo wniesienia reklamacji do 30 min po ukończeniu Biegu. Decyzja sędziego w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie tylko wtedy jeżeli zgłosi się co najmniej 5 uczestniczek.
 • Organizator oraz Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu, mogących zawierać wizerunek uczestniczek, na co uczestniczki Biegu, biorąc w nim udział, wyrażają zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia.
 • Dane osobowe uczestniczek będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu.
 • Dokonując zgłoszenia do wyścigu, uczestniczka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Biegu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 • Organizator ma prawo odwołać bieg z powodów niezależnych od niego.
 • Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone obuwie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

ZGŁOSZENIE

uczestniczki

Biegu na Szpilkach

24 marca 2024 roku

                                                                                                                            imię i nazwisko 
                                                                                                                        telefon kontaktowy 
                                                                                                                               adres mail 

                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………
                                                                                                                                                                                                                    ( czytelny podpis )

                                                                                                                                                                                                           ……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                   ( miejscowość , data)

 

                                                                                                                 ZGODA NA UDZIAŁ

                                                                                                            W BIEGU NA SZPILKACH

Wyrażam zgodę, aby moja córka/podopieczna ……………………………………………………………………………………………….…

                                                                                                                ( imię i nazwisko)

wzięło udział w Biegu na Szpilkach podczas Pabianickiego Półmaratonu organizowanym przez Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice ” w dniu 24 marca 2024 roku.

                                                                                                                                                                                                                       ……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                   ( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

                                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                   ( miejscowość , data)

Przewiń na górę