Bieg Januszów

Regulamin

BIEG JANUSZÓW – 24 marca 2024 roku

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta PABIANICE i powiatu PABIANICKIE                                                                                                                                                                                         –   integracja środowiska, – dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra- Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

biuro@pabianickipolmaraton.pl

www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:

wtorki w godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

IV. TERMIN:

24 marca 2024 roku, godz. 10.15 (ZARAZ PO BIEGU NA SZPILKACH, prosimy o stawienie się na starcie przed godz. 10.00 )

V. START I META :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

Bieg odbywa się na ul. Kilińskiego przed wjazdem do Hotelu „Włókniarz”

VI. TRASA:
Dystans 200 metrów na twardej nawierzchni

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prawo do udziału w Biegu Januszów mają wyłącznie mężczyźni, którzy do dnia 24 marca 2024 roku ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu.
 • Zawodnicy przed startem muszą zgłosić się do Biura Biegu w celu weryfikacji (Biuro Biegu Januszów będzie miało mieściło się razem z Biurem Biegu na Szpilkach).
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w:

Biurze Półmaratonu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

ul. Grota Roweckiego 3

w dniu 24.03.2024 roku (niedziela)

w godzinach 08.00 – 9.30

 • Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymację, paszport lub prawo jazdy).
 • Podczas weryfikacji zawodnik własnoręcznie musi złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty do ubrania, na wysokości piersi. Numer ten musi być widoczny przez cały czas trwania Biegu.
 • Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, regulaminu Biegu na Szpilkach, Regulaminu Biegu Januszów obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie zgłoszenia, przekazanie go do Biura XI Pabianickiego Półmaratonu lub przesłanie mailem (wzór zgłoszenia w załączniku) oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 35,00 zł do dnia 15.03.2024 roku.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego.

Adres:

Biuro XII Pabianickiego Półmaratonu

Stowarzyszenie „Wszystko Gra-Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

czynne: wtorek w godz. 17:00-19:00

www.pabianickipolmaraton.pl

biuro@pabianickipolmaraton.pl

Nr konta bankowego:

29 1240 3044 1111 0010 6130 3077

z dopiskiem „Bieg Januszów”

IX. SZCZEGÓŁY:

 • Uczestnik przechodzi weryfikację w Biurze Półmaratonu, po której otrzymuje numer startowy.
 • Warunkiem otrzymania numeru startowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości, podpisanie oświadczenia oraz pozytywne przejście weryfikacji wyposażenia obowiązkowego, do którego należą:

– klapki,

– białe skarpety,

– biała koszulka na ramiączka,

– krótkie spodenki,

– reklamówka.

 • Ponowna weryfikacja wyposażenia obowiązkowego odbędzie się tuż przed biegiem i zostanie przeprowadzona przez wyznaczoną do tego przez Organizatora Komisję.
 • Uczestnicy będą ustawieni na linii startu według numerów startowych otrzymanych przy rejestracji.
 • Uczestnik, który zamieni buty lub inne obowiązkowe elementy stroju przed rozpoczęciem Biegu na Januszów i wybiegnie w butach lub stroju innym niż ten zatwierdzony przez Komisję, podlega dyskwalifikacji.
 • Jeżeli uczestnikowi w trakcie biegu spadnie klapek, musi go ponownie założyć i dobiec do mety w obu. Ukończenie biegu tylko w jednym klapku oznacza dyskwalifikację.
 • Niesportowe zachowanie uczestników w trakcie biegu również oznacza dyskwalifikację, o czym każdorazowo będzie decydować sędzia wyścigu.
 • Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który jako pierwszy przebiegnie linię mety.
 • W przypadku kwestii spornych decyzję ostateczną o kolejności na mecie podejmuje sędzia.

X.NAGRODY:    

 • Uczestnicy, którzy zajmą miejsca I – III otrzymają statuetki oraz dyplomy
 • Dodatkową nagrodę otrzyma najciekawiej przebrany uczestnik.

XI. REKLAMACJA:

Każdemu uczestnikowi Biegu Januszów przysługuje prawo wniesienia reklamacji do 30 min od zakończenia Biegu. Decyzja sędziego w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie tylko wtedy, jeżeli zgłosi się co najmniej 5 uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu, mogących zawierać wizerunek uczestnika, na co uczestnik Biegu, biorąc w nim udział, wyrażają zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia.
 • Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu.
 • Dokonując zgłoszenia do wyścigu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Biegu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 • Organizator ma prawo odwołać bieg z powodów niezależnych od niego.
 • Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone obuwie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

                                                                                                                         ZGŁOSZENIE

                                                                                                                          uczestnika

                                                                                                                       Biegu Januszów

                                                                                                                    24 marca 2024 roku

                                                                                                                    imię i nazwisko  
                                                                                                                 telefon kontaktowy  
                                                                                                                        adres mail  

                                                                                                                                                                                                            ……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                       ( czytelny podpis )

                                                                                                                                                                                                               ……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                         ( miejscowość , data)

                                                                                                                     ZGODA NA UDZIAŁ

                                                                                                                   W BIEGU JANUSZÓW

Wyrażam zgodę, aby mój syn/podopieczny ……………………………………………………………………………………………….…

                                                                                                               ( imię i nazwisko)

wziął udział w Biegu Januszów podczas Pabianickiego Półmaratonu organizowanym przez Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice ” w dniu 24 marca 2024 roku.

                                                                                                                                                                                                             ……………………………………………

                                                                                                                                                                                                       ( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

                                                                                                                                                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                        ( miejscowość , data)

 
Przewiń na górę