Stowarzyszenie

Wszystko gra- PABIANICE”

Regulamin

X Pabianickiego Półmaratoniku

5 kwietnia 2020 roku

REGULAMIN

I.CELE:

 • upowszechnienie masowego biegania,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • promocja miasta i powiatu,
 • zachęcenie do uprawiania sportu,
 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,

 • rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,

 • popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej,
 • promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych,
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej,
 • kształtowanie zdrowego trybu życia,
 • wdrażanie do uprawiania sportu,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

tel. 789-133-363

biuro@pabianickipolmaraton.pl

www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:

wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

Starostwo Powiatowe w Pabianicach,


IV. TERMIN:
5 kwietnia 2020 roku, godz. 9.00

V. START I META:

Bieżnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • opłata dla dzieci biorących udział w X Pabianickim Półmaratoniku wynosi 20,00 zł,

 • zapisy oraz płatność odbywa się drogą elektroniczną w systemie zapisów DATASPORT

 • w ramach wpisowego każdy z uczestników otrzyma koszulkę, medal, dyplom za uczestnictwo, wodę oraz „coś słodkiego”, pełną obsługę, pomoc medyczną. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe,

 • opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • zapisy kończą się w dniu 18 marca 2020 roku
 • liczba miejsc podczas X Pabianickiego Połmaratoniku jest ograniczona. Organizator przyjmie do 50 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w X Pabianickim Półmaratoniku prawo startu mają dzieci w rocznikach 2005 – 2014 będące przedszkolakami lub uczniami szkoły podstawowej,

 • zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu, gdzie będzie znajdował się specjalny punkt obsługujący najmłodszych uczestników

Biuro Półmaratoniku znajdować się będzie:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

w dniach: 3.04.2020 roku w godz. 17:00 – 20:00 (sobota)

oraz 4.04.2020 roku w godz. 08:00 – 8:45 (niedziela)

 • podczas weryfikacji w Biurze Półmaratoniku rodzic lub prawny opiekun musi wypełnić zgodę na udział dziecka w X Pabianickim Półmaratoniku.

 • każdy uczestnik przed startem otrzyma koszulkę X Pabianickiego Półmaratoniku,

 • każdy zawodnik otrzyma medal X Pabianickiego Półmaratoniku po wbiegnięciu na metę,

 • zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Półmaratoniku, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych,

VIII. KLASYFIKACJA:

W X Pabianickim Półmaratoniku prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

kategorie

rok urodzenia

Przedszkolaki dziewczęta (200 m)

2013 – 2014

Przedszkolaki chłopcy (200m)

2013 – 2014

I – II klasa (200 m) dziewczęta

2011 – 2012

I – II klasa (200 m) chłopcy

2011 – 2012

III – IV klasa (400 m) dziewczęta

2009 – 2010

III – IV klasa (400 m) chłopcy

2009 – 2010

V-VI klasa (600 m) dziewczęta

2007 – 2008

V- VI klasa ( 600 m) chłopcy

2007 – 2008

VII – VIII klasa (800 m) dziewczęta

2005 – 2006

VII – VIII klasa (800 m) chłopcy*

2005 – 2006

* dzieci będące uczniami szkoły podstawowej ( do zakończenia VIII klasy )

Przy kwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

IX.NAGRODY:

 • w X Pabianickim Półmaratoniku zawodnicy otrzymają za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród zwycięzcom X Pabianickiego Półmaratoniku odbędzie się po starcie X Pabianickiego Półmaratonu około
  godz. 11.15 na scenie.

 • pozostali zawodnicy otrzymają dyplomy za udział w X Pabianickim Półmaratoniku do odbioru w Kawiarence po zakończonym biegu,

 • organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej ilości zawodników.

X. DODATKOWE INFORMACJE:

 • po zakończeniu Półmaratoniku każdy uczestnik ma zapewnioną wodę oraz „coś słodkiego” (wydawane w Kawiarence).

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Półmaratonik odbędzie się bez względu na pogodę,

 • organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,

 • organizator zapewnia toalety,

 • uczestnicy Półmaratoniku zobowiązani są do biegu w koszulkach X Pabianickiego Półmaratoniku.

 • uczestników obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe,

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników,

 • pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu po zakończeniu zawodów,

 • po zakończeniu Półmaratoniku prosimy o odbiór dyplomów,

 • ostateczna interpretacja Regulaminu Półmaratoniku należy do Organizatora.

 

Regulamin do pobrania