VIII PABIANICKI PÓŁMARATONIK
REGULAMIN

I.CELE:
–    upowszechnienie masowego biegania,
–    propagowanie zdrowego trybu życia,
–    promocja miasta i powiatu,
–    zachęcenie do uprawiania sportu,
–    wdrażanie do  systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących  tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
–    rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
–    popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej,
–    promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych                 i środowiskowych,
–    promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej,
–    kształtowanie zdrowego trybu życia,
–    wdrażanie do uprawiania sportu,
–    kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie,
–    kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
biuro@pabianickipolmaraton.pl
www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:
wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

IV. TERMIN:
8 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00

V. START I META:
Bieżnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
–    opłata dla dzieci biorących udział w VIII Pabianickim Półmaratoniku wynosi 20,00 zł,
–    w ramach wpisowego każdy z uczestników otrzyma koszulkę, medal, dyplom za uczestnictwo, wodę oraz „coś słodkiego”. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
–    za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie wydrukowanego formularza (formularz znajduje się na końcu Regulaminu ) i dostarczenie go do Biura Półmaratonu osobiście, przesłanie pocztą lub wysłanie skanu na adres mailowy
–    wpłacenie do 20.03.2018 roku opłaty startowej,
–    za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu,
–    opłata startowa nie podlega zwrotowi,
–    wpłat można dokonywać przelewem lub gotówką w Biurze Półmaratonu,
–    organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

Adres:
Biuro VIII Pabianickiego Półmaratonu
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
czynne w każdy wtorek, czwartek w godz. 17.00-19.00
www.pabianickipolmaraton.pl
biuro@pabianickipolmaraton.pl
Nr konta bankowego: PKO SA
29 1240 3044 1111 0010 6130 3077
z dopiskiem Półmaratonik oraz imię i nazwisko dziecka

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
–    w VIII Pabianickim Półmaratoniku prawo startu mają dzieci w wieku 6 – 14 lat będące przedszkolakami lub uczniami szkoły podstawowej,
–    zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu, gdzie będzie znajdował się specjalny punkt obsługujący najmłodszych uczestników
–   Biuro Półmaratoniku znajdować się będzie:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3
w dniach: 07.04.2018 r. w godz. 17:00 – 20:00 (sobota)
oraz 08.04.2018 r. w godz. 08:00 – 8:45 (niedziela)
–    podczas weryfikacji w Biurze Półmaratoniku rodzic lub prawny opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w VIII Pabianickim Półmaratoniku (wzór zgody w załączniku),
–    każdy uczestnik przed startem otrzyma koszulkę VIII Pabianickiego Półmaratoniku,
–    każdy zawodnik otrzyma medal VIII Pabianickiego Półmaratoniku po wbiegnięciu na metę,
–    zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Półmaratoniku, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. KLASYFIKACJA:
W VIII Pabianickim Półmaratoniku prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

kategorie rok urodzenia
6-latki  (200 m) 2012
7- i 8-latki (200 m) dziewczęta 2010-2011
7- i 8-latki (200 m) chłopcy 2010-2011
9- i 10-latki (400 m) dziewczęta  2008-2009
9- i 10-latki (400 m) chłopcy 2008-2009
11- i 12-latki (600 m) dziewczęta 2006-2007
11- i 12-latki ( 600 m) chłopcy 2006-2007
13- i 14-latki (800 m) dziewczęta 2004-2005
13 – i 14-latki (800 m) chłopcy 2004-2005

* dzieci  będące uczniami szkoły podstawowej ( do VII klasy )
Przy kwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

IX.NAGRODY:
–    w VIII Pabianickim Półmaratoniku zawodnicy otrzymają za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród zwycięzcom VIII Pabianickiego Półmaratoniku odbędzie się po starcie VIII Pabianickiego Półmaratonu około godz. 11.15 na scenie
–    pozostali zawodnicy otrzymają dyplomy za udział w VIII Pabianickim Półmaratoniku do odbioru w Kawiarence po zakończonym biegu,
–    organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej ilości zawodników.

X. DODATKOWE INFORMACJE:
–    po zakończeniu Półmaratoniku każdy uczestnik ma zapewnioną wodę oraz „coś słodkiego” (wydawane w Kawiarence).

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
–    Półmaratonik odbędzie się bez względu na pogodę,
–    organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną                na trasie, starcie i mecie,
–    organizator zapewnia toalety,
–    Uczestnicy Półmaratoniku zobowiązani są do biegu w koszulkach VIII Pabianickiego Półmaratoniku.
–    uczestników obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe,
–    organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników,
–    pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu po zakończeniu zawodów,
–    po zakończeniu Półmaratoniku prosimy o odbiór dyplomów,
–    ostateczna interpretacja Regulaminu Półmaratoniku należy do organizatora.

 

VIII Pabianicki_Połmaratonik – formularz do pobrania w formacie .doc

VIII Pabianicki_Połmaratonik – formularz do pobrania w formacie .pdf