Stowarzyszenie

Wszystko gra- PABIANICE”

Regulamin

IX Pabianickiego Półmaratoniku

REGULAMIN

I.CELE:

 • upowszechnienie masowego biegania,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • promocja miasta i powiatu,
 • zachęcenie do uprawiania sportu,
 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,

 • rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,

 • popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej,
 • promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych,
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej,
 • kształtowanie zdrowego trybu życia,
 • wdrażanie do uprawiania sportu,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

tel. 789-133-363

biuro@pabianickipolmaraton.pl

www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:

wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,

– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.


IV. TERMIN:
24 marca 2019 roku, godz. 9.00

V. START I META:

Bieżnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • opłata dla dzieci biorących udział w IX Pabianickim Półmaratoniku wynosi 20,00 zł,

 • w ramach wpisowego każdy z uczestników otrzyma koszulkę, medal, dyplom za uczestnictwo, wodę oraz „coś słodkiego”. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

 • za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie wydrukowanego formularza ( formularz znajduje się na końcu Regulaminu ) i dostarczenie go do Biura Półmaratonu osobiście, przesłanie pocztą lub wysłanie skanu formularza na adres mailowy

 • wpłacenie do 6.03.2019 roku opłaty startowej,

 • za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu,
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • wpłat można dokonywać przelewem lub gotówką w Biurze Półmaratonu,
 • organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

Adres:

Biuro IX Pabianickiego Półmaratonu

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

ul. Traugutta 2

95-200 Pabianice

tel. 789-133-363

czynne w każdy wtorek, czwartek w godz. 17.00-19.00

www.pabianickipolmaraton.pl

biuro@pabianickipolmaraton.pl

Nr konta bankowego: PKO SA

29 1240 3044 1111 0010 6130 3077

z dopiskiem Półmaratonik oraz imię i nazwisko dziecka

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w IX Pabianickim Półmaratoniku prawo startu mają dzieci w rocznikach 2004 – 2013 będące przedszkolakami lub uczniami szkoły podstawowej,

 • zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu, gdzie będzie znajdował się specjalny punkt obsługujący najmłodszych uczestników

Biuro Półmaratoniku znajdować się będzie:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

w dniach: 23.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:00 (sobota)

oraz 24.03.2019 r. w godz. 08:00 – 8:45 (niedziela)

 • podczas weryfikacji w Biurze Półmaratoniku rodzic lub prawny opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka
  w IX Pabianickim Półmaratoniku (wzór zgody w załączniku),

 • każdy uczestnik przed startem otrzyma koszulkę IX Pabianickiego Półmaratoniku,

 • każdy zawodnik otrzyma medal IX Pabianickiego Półmaratoniku po wbiegnięciu na metę,

 • zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Półmaratoniku, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. KLASYFIKACJA:

W IX Pabianickim Półmaratoniku prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

kategorie

rok urodzenia

Przedszkolaki (200 m)

2012 – 2013

I – II klasa (200 m) dziewczęta

2010 – 2011

I – II klasa (200 m) chłopcy

2010 – 2011

III – IV klasa (400 m) dziewczęta

2008 – 2009

III – IV klasa (400 m) chłopcy

2008 – 2009

V-VI klasa (600 m) dziewczęta

2006 – 2007

V- VI klasa ( 600 m) chłopcy

2006 – 2007

VII – VIII klasa (800 m) dziewczęta

2004 – 2005

VII – VIII klasa (800 m) chłopcy*

2004 – 2005

* dzieci będące uczniami szkoły podstawowej ( do zakończenia VIII klasy )

Przy kwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

IX.NAGRODY:

 • w IX Pabianickim Półmaratoniku zawodnicy otrzymają za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród zwycięzcom IX Pabianickiego Półmaratoniku odbędzie się po starcie IX Pabianickiego Półmaratonu około
  godz. 11.15 na scenie.

 • pozostali zawodnicy otrzymają dyplomy za udział w IX Pabianickim Półmaratoniku do odbioru w Kawiarence po zakończonym biegu,

 • organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej ilości zawodników.

X. DODATKOWE INFORMACJE:

 • po zakończeniu Półmaratoniku każdy uczestnik ma zapewnioną wodę oraz „coś słodkiego” (wydawane w Kawiarence).

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Półmaratonik odbędzie się bez względu na pogodę,

 • organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,

 • organizator zapewnia toalety,

 • uczestnicy Półmaratoniku zobowiązani są do biegu w koszulkach IX Pabianickiego Półmaratoniku.

 • uczestników obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe,

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników,

 • pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu po zakończeniu zawodów,

 • po zakończeniu Półmaratoniku prosimy o odbiór dyplomów,

 • ostateczna interpretacja Regulaminu Półmaratoniku należy do organizatora.

Karta STARTOWA

uczestnika

IX Pabianickiego Półmaratoniku

24 marca 2019 roku

imię i nazwisko

rok urodzenia

przedszkole/szkoła

grupa/klasa

wzrost /rozmiar koszulki

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko/podopieczny ……………………………………………………………………………………………….…

( imię i nazwisko)

wzięło udział w IX Pabianickim Półmaratoniku organizowanym przez Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice ” w dniu 24 marca 2019 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

……………………………………………

( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………

( miejscowość , data)

ANEKS do REGULAMINU

IX Pabianickiego Półmaratoniku

z dnia 13.03.2019 roku

Punkt VIII regulaminu przyjmuje brzmienie

VIII. KLASYFIKACJA:

W IX Pabianickim Półmaratoniku prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

kategorie

rok urodzenia

Przedszkolaki dziewczęta (200 m)

2012 – 2013

Przedszkolaki chłopcy (200m)

2012 – 2013

I – II klasa (200 m) dziewczęta

2010 – 2011

I – II klasa (200 m) chłopcy

2010 – 2011

III – IV klasa (400 m) dziewczęta

2008 – 2009

III – IV klasa (400 m) chłopcy

2008 – 2009

V-VI klasa (600 m) dziewczęta

2006 – 2007

V- VI klasa ( 600 m) chłopcy

2006 – 2007

VII – VIII klasa (800 m) dziewczęta

2004 – 2005

VII – VIII klasa (800 m) chłopcy*

2004 – 2005

* dzieci będące uczniami szkoły podstawowej ( do zakończenia VIII klasy )

Przy kwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 


ANEKS do REGULAMINU

IX Pabianickiego Półmaratoniku

z dnia 13.03.2019 roku

Punkt VIII regulaminu przyjmuje brzmienie

VIII. KLASYFIKACJA:

W IX Pabianickim Półmaratoniku prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

kategorie

rok urodzenia

Przedszkolaki dziewczęta (200 m)

2012 – 2013

Przedszkolaki chłopcy (200m)

2012 – 2013

I – II klasa (200 m) dziewczęta

2010 – 2011

I – II klasa (200 m) chłopcy

2010 – 2011

III – IV klasa (400 m) dziewczęta

2008 – 2009

III – IV klasa (400 m) chłopcy

2008 – 2009

V-VI klasa (600 m) dziewczęta

2006 – 2007

V- VI klasa ( 600 m) chłopcy

2006 – 2007

VII – VIII klasa (800 m) dziewczęta

2004 – 2005

VII – VIII klasa (800 m) chłopcy*

2004 – 2005

* dzieci będące uczniami szkoły podstawowej ( do zakończenia VIII klasy )

Przy kwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Do pobrania:

Regulamin

Aneks do Regulaminu