REGULAMIN

VIII PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU

I. CELE:
– upowszechnienie masowego biegania,
– propagowanie zdrowego trybu życia,
– promocja miasta PABIANICE i powiatu PABIANICKIEGO,
– zachęcenie do uprawiania sportu,
– wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
– rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
biuro@pabianickipolmaraton.pl
www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:
wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00


III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.


IV. TERMIN:

8 kwietnia 2018 roku, godz. 11.00 – limit czasu 3 h


V. START I META:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3


VI. TRASA:

– dystans 21,0975 km,
– trasa: ulice Pabianic i okolic miasta,
– trasa jest oznakowana (co 1 km), zabezpieczona,
– trasa posiada atest PZLA,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 100%,
– punkty odżywiania co 5 km (woda, czekolada, banan, cukier w kostkach),
– od godziny 11.00 do 14.00 w dniu 8.04.2018 roku trasa będzie zamknięta lub dopuszczony będzie jednostronny ruch kołowy zgodnie z decyzją
o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny. Uczestników obowiązuje limit czasowy wynoszący 3 h. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu
do godziny 14.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.


VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w VIII Pabianickim Półmaratonie prawo startu mają osoby, które do dnia 8 kwietnia 2018 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Półmaratonie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu,
– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Półmaratonu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach:

07.04.2018 r. (sobota) w godz. 17:00 – 20:00

08.04.2018 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Półmaratonu)

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), strażacy i policjanci rejestrujący się w Biurze Półmaratonu muszą okazać się legitymacją służbową; w przypadku braku dokumentu zawodnik zostanie skreślony z kategorii strażacy, policjanci,
– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w półmaratonie lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
– każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania biegu,
– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.


VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Półmaratonu oraz wpłacenie
w terminie opłaty startowej,
– za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania przelewu,
– opłata startowa nie podlega zwrotowi,
– organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku,
– osoby powyżej 60 roku życia płacą wpisowe w wysokości 60,00 zł niezależnie od terminu zgłoszenia,
– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,
– W V terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 100 zawodników

Terminy zgłoszeń:


*wpłata w tym terminie wyłącznie w Biurze Półmaratonu gotówką. (prosimy nie wysyłać przelewów)

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 29 1240 3044 1111 0010 6130 3077
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika Półmaratonu


IX. KLASYFIKACJA:

W VIII Pabianickim Półmaratonie prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

1. Generalna
– kobiet
– mężczyzn

2. Wiekowa mężczyzn
M-16 – 16-19 lat (2002-1999)
M-20 – 20-29 lat (1998-1989)
M-30 – 30-39 lat (1988-1979)
M-40 – 40-49 lat (1978-1969)
M-50 – 50-59 lat (1968-1959)
M-60 – 60-69 lat (1958-1949)
M-70 – 70 lat i powyżej (1948 i starsi)

3. Wiekowa kobiet
K-16 – 16-19 lat (2002-1999)
K-20 – 20-29 lat (1998-1989)
K-30 – 30-39 lat (1988-1979)
K-40 – 40-49 lat (1978-1969)
K-50 – 50-59 lat (1968-1959)
K-60 – 60-69 lat (1958-1949)
K-70 – 70 lat i powyżej (1948 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Klubowa
Klubem może być formalna lub nieformalna grupa minimum 3 osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, grupę przyjaciół, lokalną społeczność, itp. o zwycięstwie Klubu decyduje najniższa suma czasów jej 3 członków.


UWAGA:

– skład Klubu musi zostać zgłoszony do dnia 28.03.2018 roku na stronie internetowej Półmaratonu,
– aby Klub został sklasyfikowany każdy z jego członków musi podać
w zgłoszeniu indywidualnym taką samą nazwę drużyny.

5. Najlepsi pabianiczanie
– Najlepsza pabianiczanka,
– Najlepszy pabianiczanin.

6. Najlepszy zawodnik Nordic Walking
– kobiety
– mężczyźni

7. Najlepszy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej*

8. Najlepszy strażak Państwowej Straży Pożarnej*

9. Najlepszy policjant lub pracownik policji

10. Najlepsza policjantka lub pracowniczka policji

11. Najlepszy Strażnik Miejski

12. Dodatkowo
Dodatkowo drobne upominki otrzymają najstarszy mężczyzna i najstarsza kobieta, którzy ukończą VIII Pabianicki Półmaraton.

* Strażacy pracujący w PSP i będący jednocześnie członkami OSP mogą wybrać wyłącznie jedną kategorię


X. NAGRODY:

W VIII Pabianickim Półmaratonie zawodnicy otrzymają nagrody:
a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – V:
dyplom + statuetka + nagroda pieniężna,
b. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – V:
dyplom + statuetka + nagroda pieniężna,
c. w klasyfikacji klubowej za miejsca I – III: dyplom + statuetka,
d. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie I miejsca:
dyplom + statuetka, za miejsca II-III : dyplom,
e. każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal,
f. za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepsi pabianiczanie: dyplom + statuetka dla Najlepszej pabianiczanki i Najlepszego pabianiczanina,
g. w kategorii Najlepszy zawodnik Nordic Walking za miejsca I – III oddzielnie kobiety i mężczyźni: dyplom + statuetka,
h. w VIII Pabianickim Półmaratonie nagrody się nie dublują (dotyczy punktu IX.1, IX.2, IX.3),
i. w kategorii Najlepszy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar,
j. w kategorii Najlepszy strażak Państwowej Straży Pożarnej za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar,
k. w kategorii Najlepszy policjant lub pracownik policji za zajęcie miejsc
I – III: dyplom + puchar.
l. w kategorii Najlepsza policjantka lub pracowniczka policji za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar.


XI. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:

– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,
– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
– na trasie biegu na punktach żywieniowych zawodnicy otrzymają wodę, banana, czekoladę, cukier w kostkach,
– po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny. Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie bonu, który znajduje się na numerze startowym.


XII. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

W dniu 08.04.2018 roku odbędzie się:
– VIII PABIANICKI PÓŁMARATONIK dla uczniów szkół podstawowych
oraz dla przedszkolaków.
– BIEG NA SZPILKACH
– BIEG NA 5 KILOMETRÓW
– zostanie zorganizowane „MIASTECZKO ZABAW” dla dzieci.
– uczestnicy oraz osoby towarzyszące będą mogły skorzystać
z KAWIARENKI, która będzie na terenie MOSiR.

Regulaminy imprez towarzyszących dostępne są na stronie:
www.pabianickipolmaraton.pl


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Półmaraton odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe na terenie MOSiR w Pabianicach,
– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
– Podczas VIII Pabianickiego Półmaratonu odbędzie się konkurs z nagrodami. Do udziału w nim uprawnieni będą wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu. Nagrody wygrane podczas konkursu będą do odebrania w trakcie dekoracji zwycięzców. Każdy, kto otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu odebrania nagrody. Nagrody można odebrać w dniu Półmaratonu przy scenie oraz 7 dni
od daty zakończenia Półmaratonu w Biurze Stowarzyszenia,
– uczestnicy VIII Pabianickiego Półmaratonu równolegle z przystąpieniem
do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,
– zawodnicy, którzy przerwą bieg będą mogli skorzystać z autobusu
z napisem KONIEC BIEGU, jadącym za ostatnimi zawodnikami,
– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (autobusy) w dniach 7-8.04.2018 r. po okazaniu numeru startowego.
– uczestnicy VIII Pabianickiego Półmaratonu, którzy zajmą miejsca od I do X po zakończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym, którym wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie,
– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu po zakończeniu zawodów,
– ostateczna interpretacja regulaminu Półmaratonu należy do organizatora.

REGULAMIN VIII Pabianicki Pólmaraton 2018 – do pobrania w formacie PDF