Konkurs!

Zachęceni Waszą pozytywną reakcją na oficjalną koszulkę 6. Pabianickiego Półmaratonu postanowiliśmy w tym roku pójść o krok dalej. Co prawda koszulka znów będzie do dokupienia osobno, i znów zrobi ją dla Was słynny z rozmaitych zwariowanych projektów Warsztat Koszulkowy, ale to, co znajdzie się na koszulce zależy tym razem tylko i wyłącznie od Was! No dobrze, tylko częściowo, bo to jednak my wybierzemy zwycięskie zdjęcie, ale przecież sami brać udziału w konkursie nie będziemy, prawda? 😉

Wiecie już, o co chodzi? Na pewno, ale pozwólcie, że wyjaśnimy to tym z Was, którzy jeszcze nie pili dziś kawy 😀 Otóż chodzi nam o zdjęcie przedstawiające Pabianice, które znajdzie się na oficjalnej koszulce 7. Pabianickiego Półmaratonu. Oczywiście nie muszą to być całe Pabianice na jednym zdjęciu, wygrać może choćby zdjęcie trzepaka, ale musi to być trzepak nasz, pabianicki…

Tak więc aparaty w dłoń (choć możecie podesłać też fotki zrobione już jakiś czas temu) i do dzieła! Szukajcie, wybierajcie, pstrykajcie i przysyłajcie. Nasze miasto ma wiele pięknych lub charakterystycznych miejsc, na pewno uda się Wam uchwycić coś niepowtarzalnego. Coś, co chcielibyście pokazać całej Polsce.

Pamiętajcie tylko, aby przeczytać zamieszczony poniżej Regulamin i dołączony do niego załącznik (oba dokumenty są również do ściągnięcia w postaci plików pdf i word na samym dole tej strony). Pamiętajcie również, że osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat przesyłają zdjęcie przy pomocy poniższego formularza, ale muszą też dostarczyć nam do Stowarzyszenia wydrukowany i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego Załącznik A.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Pabianice – moje miasto”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” oraz Urząd Miejski w Pabianicach, zwani dalej „Organizatorami”.
1.2 Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej – www.pabianickipolmaraton.pl oraz strony Urzędu Miejskiego w Pabianicach www.um.pabianice.pl oraz mediów społecznościowych należących
do Organizatorów.
1.3 Cele Konkursu:
– inspirowanie twórczych działań wśród mieszkańców Pabianic,
– promocja miasta,
– wyłonienie zdjęcia, które zostanie umieszczone na oficjalnej odzieży
(m.in. koszulka techniczna i bluza) VII Pabianickiego Półmaratonu.
1.4 Czas trwania Konkursu: od 14 listopada 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku.
1.5 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania Konkursu lub wydłużenia czasu jego trwania, o czym poinformują m.in. za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

2. UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W tym celu należy wydrukować Załącznik A, wypełnić go oraz dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice” (nie później niż do dnia zakończenia trwania konkursu) lub wysłać drogą mailową na adres biuro@pabianickipolmaraton.pl.
2.2 Warunki udziału w konkursie to:
– przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu,
– wyrażenie zgody na korzystanie przez Organizatorów ze zgłoszonej pracy fotograficznej i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie (załącznik A),
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
– wypełnienie w okresie od 14 listopada 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.pabianickipolmaraton.pl lub www.um.pabianice.pl i wysłanie go wraz
z dołączonym zdjęciem konkursowym.
2.3 Wypełnienie formularza oraz przesłanie zdjęcia jest równoznaczne
z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z on treścią niniejszego Regulaminu oraz załącznika oraz że akceptuje on wszystkie zawarte w nich postanowienia.
2.4 Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatorów. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatorów, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu poprzez przysłanie zdjęć. Organizatorzy nie mają obowiązku wykorzystania nadesłanych zdjęć.
2.5 Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych
z ich uczestnictwem w Konkursie.

3. PRACA KONKURSOWA

3.1 Zdjęcia dostarczone do Konkursu mają pokazywać Pabianice, jego walory, atrakcje, miejsca odwiedzane przez mieszkańców, jak i te zapomniane. Zdjęcie ma pokazywać Pabianice.
3.2 Zgłoszona do Konkursu fotografia musi być w formacie JPG, o wielkości minimalnej 3000 px w dłuższej krawędzi zdjęcia i rozmiarze nieprzekraczającym 10 MB.
3.3 Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie (wypełniając formularz zgłoszeniowy i nadając zdjęciom różne tytuły), przy czym tylko jedna z nich może być wyróżniona w Konkursie.
3.4 Przesyłane zdjęcia nie mogą być pracami nagradzanymi wcześniej
w innych konkursach fotograficznych.

4. OCENA PRAC I NAGRODY

4.1 Oceną prac zajmie się powołane przez Organizatorów Jury, które wyłoni jednego zwycięzcę w terminie do tygodnia od dnia zakończenia konkursu.
4.2 Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronach internetowych Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice” na stronie Urzędu Miejskiego
w Pabianicach, portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach.
4.3 Autor zwycięskiego zdjęcia zostanie również poinformowany drogą telefoniczną oraz e-mailową.
4.4 Nagroda główna w konkursie to:
– pakiet startowy w VII Pabianickim Półmaratonie (z możliwością wskazania przez zwycięzcę osoby, która go wykorzysta),
– koszulka techniczna ze zwycięskim zdjęciem,
– nagrody rzeczowe,
– gadżety reklamowe.
4.5 Organizatorzy przewidują również przyznanie dwóch wyróżnień.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Informacji na temat Konkursu udziela Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” drogą e-mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia w każdy wtorek i czwartek w godz. 17.00 – 19.00.
5.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu

Załącznik A

Oświadczenia stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Pabianice – moje miasto”
——————————————————————-
imię i nazwisko uczestnika / wiek

——————————————————————-
numer telefonu kontaktowego

——————————————————————-
tytuł nadesłane zdjęcia (taki, jak w tytule wiadomości elektronicznej)

1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny „Pabianice – moje miasto” i służy mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.

2. Udzielam Stowarzyszeniu „Wszystko Gra – Pabianice” i Urzędowi Miejskiemu w Pabianicach nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji na zgłoszone do Konkursu fotografie.

3. W imieniu mojego dziecka udzielam Stowarzyszeniu „Wszystko Gra – Pabianice” i Urzędowi Miejskiemu w Pabianicach nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji na zgłoszone do Konkursu prace.*

4. Zakres udzielonej licencji, o której mowa w punkcie 2 i 3 obejmuje prawo do rozpowszechniania zdjęć zgłoszonych do Konkursu w formie nadruku na odzieży (wybór firmy produkującej odzież należy do Organizatorów) oraz we wszystkich publikacjach, prezentacjach medialnych, portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych należących do Organizatorów dotyczących promocji miasta bądź Półmaratonu.

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka*, utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas trwania konkursu czy wręczenia nagród. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatorów.

7. **Oświadczam, że osoba, której wizerunek znajduje się na zdjęciu zatytułowanym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku. Oświadczam również, że przejmuję pełną odpowiedzialność prawną (w tym odszkodowawczą) w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami.

8. „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i oświadczeń, akceptuję ich treść”.

9. *Wyrażam zgodę na udział mojej córki / syna w konkursie. „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i oświadczeń, akceptuję ich treść”.

* – dotyczy tylko uczestników niepełnoletnich

** – dotyczy tylko osoby, której praca lub prace zawierają wizerunek osoby lub osób trzecich

……………………………………………………………….
data

………………………………………………………………..
podpis uczestnika Konkursu lub prawnego opiekuna

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Pabianice – moje miasto” wraz z Załącznikiem A do pobrania w formacie PDF
Załącznik A do Regulamin Konkursu Fotograficznego „Pabianice – moje miasto” do pobrania w formacie DOC

Zaznacz, jeśli przeczytałeś Regulamin i zgadzasz się z jego postanowieniami