XI Pabianicki Półmaratonik

XI Pabianickiego Półmaratoniku

2 kwietnia 2023 roku
REGULAMIN

I.CELE:

 • upowszechnienie masowego biegania,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • promocja miasta i powiatu,
 • zachęcenie do uprawiania sportu,
 • wdrażanie do  systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących  tężyznęfizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
 • rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
 • popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej,
 • promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych,
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sportaktywnej postawy obywatelskiej,
 • kształtowanie zdrowego trybu życia,
 • wdrażanie do uprawiania sportu,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

  II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
biuro@pabianickipolmaraton.pl
www.pabianickipolmaraton.pl
Biuro czynne:
Wtorki w godz. 17.00 – 19.00 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

IV. TERMIN:
2 kwietnia 2023 roku, godz. 9.00

V. START I META:
Bieżnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Pabianicki Półmaratonik jest imprezą towarzyszącą XI  Pabianickiemu Półmaratonowi i jest skierowany do dzieci w wieku 6 – 15 lat
 • liczba miejsc w Pabianickim Półmaratoniku jest ograniczona. W każdej kategorii będzie mogło pobiec 50 uczestników. W sumie w Pabianickim Półmaratoniku weźmie udział 500 uczestników
 • zapisy przyjmowane są do dnia 19.03.2023 roku
 • Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 • opłata dla dzieci biorących udział w XI Pabianickim Półmaratoniku wynosi 30,00 zł
 • – opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 • – po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 • – płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • – Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w sprawie płatności znajdują się na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje
 • opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
 • – Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
 • – Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w XI Pabianickim Półmaratoniku prawo startu mają dzieci w rocznikach 2008 – 2017będące przedszkolakami lub uczniami szkoły podstawowej,
 • zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu, gdzie będzie znajdował się specjalny punkt obsługujący najmłodszych uczestników

Biuro Półmaratoniku znajdować się będzie:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3
w dniach: 1.04.2023 roku w godz. 17:00 – 20:00 (sobota)
oraz 2.04.2023 roku w godz. 08:00 – 8:45 (niedziela)

 • podczas weryfikacji w Biurze Biegu rodzic lub prawny opiekun musi wypełnić zgodę na udział dziecka w XI Pabianickim Półmaratoniku.
 • każdy uczestnikprzed startem otrzyma koszulkę XI Pabianickiego Półmaratoniku,
 • każdy zawodnik  przed startem otrzyma zwrotny chip, który należy oddać zaraz po wbiegnięciu na metę,
 • w założeniu Uczestnikom chipa pomoże obsługa Biegu.
 • każdy zawodnik otrzyma medal XI Pabianickiego Półmaratoniku po wbiegnięciu na metę,
 • zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Półmaratoniku, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych,

VIII. KLASYFIKACJA:

W XI Pabianickim Półmaratoniku prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

kategorierok urodzenia
Przedszkolaki dziewczęta (200 m)2016 – 2017
Przedszkolaki chłopcy (200m)2016 – 2017
I – II klasa (200 m) dziewczęta2014 – 2015
I – II klasa (200 m) chłopcy2014 – 2015
III – IV klasa (400 m) dziewczęta  2012 – 2013
III – IV klasa (400 m) chłopcy2012 – 2013
V-VI klasa (600 m) dziewczęta2010 – 2011
V- VI klasa ( 600 m) chłopcy2010 – 2011
VII – VIII klasa (800 m) dziewczęta*2008 – 2009
VII – VIII klasa (800 m) chłopcy*2008 – 2009

* dzieci  będące uczniami szkoły podstawowej ( do zakończenia VIII klasy )
Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.

IX.NAGRODY:

 • w XI Pabianickim Półmaratoniku zawodnicy otrzymają za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród zwycięzcom XI Pabianickiego Półmaratoniku odbędzie się po starcie XI Pabianickiego Półmaratonu około godz. 11.15 na scenie.
 • pozostali zawodnicy otrzymają medale po wbiegnięciu na metę
 • organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej ilości zawodników.

 X. DODATKOWE INFORMACJE:

 • po zakończeniu Półmaratoniku każdy uczestnik ma zapewnioną wodę oraz „coś słodkiego” (wydawane w Kawiarence).

 XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Półmaratonik odbędzie się bez względu na pogodę,
 • organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
 • organizator zapewnia toalety,
 • uczestnicy Półmaratoniku zobowiązani są do biegu w koszulkach  XI Pabianickiego Półmaratoniku.
 • uczestników obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników,
 • pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu 30 min po zakończeniu Biegu.
 • po zakończeniu Półmaratoniku prosimy o zwrot chipów,
 • ostateczna interpretacja Regulaminu Półmaratoniku należy do Organizatora.

XII. DANE OSOBOWE

– administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”  ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.
– podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja XI Pabianickiego Półmaratonu  oraz  imprez towarzyszących.
– dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo Biegu.
– dane będą przechowywane do 31 grudnia 2023 roku.
– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Biegu.
– uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
– uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewiń na górę