Regulamin

REGULAMIN XI PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU „Wszystko Gra”

I. CELE:
– upowszechnienie masowego biegania,
– propagowanie zdrowego trybu życia,
– promocja miasta PABIANICE i powiatu PABIANICKIEGO,
– zachęcenie do uprawiania sportu,
– wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
– rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
NIP 731-204-82-33 REGON 360484832
tel. 789-133-363
biuro@pabianickipolmaraton.pl
www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:
wtorek 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach

IV. TERMIN:
2 kwietnia 2023 roku, godz. 11.00 – limit czasu 3 h

V. START I META:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. TRASA:
– dystans 21,0975 km,
– trasa: ulice Pabianic i okolic miasta,
– trasa jest oznakowana (co 1 km), zabezpieczona,
– trasa posiada atest PZLA,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 100%,
– punkty odżywiania co 5 km (woda, czekolada, banan),
– od godziny 11.00 do 14.00 w dniu 2.04.2023 roku trasa będzie zamknięta lub dopuszczony będzie jednostronny ruch kołowy zgodnie z decyzją o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny. Uczestników obowiązuje limit czasowy wynoszący 3 h. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w XI Pabianickim Półmaratonie prawo startu mają osoby, które do dnia 2.04.2023 ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Półmaratonie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu,
– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Półmaratonu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach

1.04.2023 r. (sobota) w godz. 17:00 – 20:00
2.04.2023 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Półmaratonu)

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), strażacy i policjanci rejestrujący się w Biurze Półmaratonu muszą okazać się legitymacją służbową; w przypadku braku dokumentu zawodnik zostanie skreślony z kategorii strażacy, policjanci,
– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w półmaratonie lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność, znajdujące się na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów
– każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.
– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:
– opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
– po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
– płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności

– Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w sprawie płatności znajdują się na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje
– opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
– za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
– wysokość opłaty jest uzależniona od terminu wpłaty zgodnie z tabelą poniżej,
– opłata startowa nie podlega zwrotowi
– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,
– w IV terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 100 uczestników
– istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2023 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł
– Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
– Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
– Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

Terminy zgłoszeń:
 DataWpisowe
I termindo 31.01.2023 roku100,00 zł
II termin1.02.2023 roku – 16.02.2023 roku120,00 zł
III termin17.02.2023 roku – 23.03.2023 roku140,00 zł
IV termin1.04.2023 roku – 2.04.2023 rokuW  Biurze Półmaratonu ( tylko gotówką)160,00 zł

IX. POMIAR CZASU:
– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.
– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

X. KLASYFIKACJA:
W XI Pabianickim Półmaratonie prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

1. Generalna
– kobiet
– mężczyzn

2. Wiekowa mężczyzn
M-16 – 16-19 lat (2007-2004)
M-20 – 20-29 lat (2003-1994)
M-30 – 30-39 lat (1993-1984)
M-40 – 40-49 lat (1983-1974)
M-50 – 50-59 lat (1973-1964)
M-60 – 60-69 lat (1963-1954)
M-70 – 70 lat i powyżej (1953 i starsi

3. Wiekowa kobiet
K-16 – 16-19 lat (2007-2004)
K-20 – 20-29 lat (2003-1994)
K-30 – 30-39 lat (1993-1984)
K-40 – 40-49 lat (1983-1974)
K-50 – 50-59 lat (1973-1964)
K-60 – 60-69 lat (1963-1954)
K-70 – 70 lat i powyżej (1953 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Klubowa
– Klubem może być formalna lub nieformalna grupa minimum 3 osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, grupę przyjaciół, lokalną społeczność, itp. o zwycięstwie Klubu decyduje najniższa suma czasów jej 3 członków.
– Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez min. 3 członków Klubu. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie Kluby, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Wszystko Gra, Stowarzyszenie Wszystko Gra, Wszystko Gra Pabianice – to nie są te same Kluby/drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów 3 najlepszych zawodników danego Klubu.

5. Najlepsi pabianiczanie
– Najlepsza pabianiczanka,
– Najlepszy pabianiczanin.

7. Najlepszy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej*
8. Najlepszy strażak Państwowej Straży Pożarnej*
9. Najlepszy policjant lub pracownik policji
10. Najlepsza policjantka lub pracowniczka policji
11. Najlepszy Strażnik Miejski
12. Dodatkowo
Dodatkowo drobne upominki otrzymają najstarszy mężczyzna i najstarsza kobieta, którzy ukończą XI Pabianicki Półmaraton.
* Strażacy pracujący w PSP i będący jednocześnie członkami OSP mogą wybrać wyłącznie jedną kategorię

XI. NAGRODY:
W XI Pabianickim Półmaratonie zawodnicy otrzymają nagrody:
a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – V:
dyplom + statuetka, nagrody rzeczowe
b. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – V:
dyplom + statuetka, nagrody rzeczowe
c. w klasyfikacji klubowej za miejsca I – III: dyplom + statuetka,
d. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie I miejsca:
dyplom + statuetka, za miejsca II-III : dyplom,
e. każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal,
f. za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepsi pabianiczanie: dyplom + statuetka dla Najlepszej pabianiczanki i Najlepszego pabianiczanina,
g. w IX Pabianickim Półmaratonie nagrody się nie dublują (dotyczy punktu IX.1, IX.2, IX.3),
h. w kategorii Najlepszy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar,
i. w kategorii Najlepszy strażak Państwowej Straży Pożarnej za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar,
j. w kategorii Najlepszy policjant lub pracownik policji za zajęcie miejsc
I – III: dyplom + puchar.
k. w kategorii Najlepsza policjantka lub pracowniczka policji za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar.
l. w kategorii Najlepszy Strażnik Miejski za zajęcie miejsc I – III: dyplom + puchar

XII. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:
– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,
– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
– na trasie biegu na punktach żywieniowych zawodnicy otrzymają wodę, banana, czekoladę,
– po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny. Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie bonu, który znajduje się na numerze startowym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Półmaraton odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe na terenie MOSiR w Pabianicach,
– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
– uczestnicy XI Pabianickiego Półmaratonu równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,
– zawodnicy, którzy przerwą bieg będą mogli skorzystać z autobusu z napisem KONIEC BIEGU, jadącym za ostatnimi zawodnikami,
– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (autobusy) w dniach 1-2.04.2023 po okazaniu numeru startowego.
– uczestnicy XI Pabianickiego Półmaratonu, którzy zajmą miejsca od I do X po zakończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym, którym wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie,
– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu godzinę po zakończeniu biegu przez zawodnika,
– ostateczna interpretacja regulaminu Półmaratonu należy do organizatora.

XIV. DANE OSOBOWE
– administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”  ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.
– podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja XI Pabianickiego Półmaratonu „Wszystko Gra – Pabianice”.
– dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo Półmaratonu.
– dane będą przechowywane do 31 grudnia 2023 roku.
– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w XI Pabianicki Półmaratonie „Wszystko Gra- Pabianice”.
– uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
– uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewiń na górę