Bieg na 5 km

REGULAMIN
BIEG NA 5 km

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta i powiatu,
– integracja środowiska biegaczy,
– dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
NIP 731-204-82-33 REGON 360484832
tel. 789-133-363
biuro@pabianickipolmaraton.pl,
www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:
wtorki godz. 17.00 – 19.00

 III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

IV. TERMIN:
2 kwietnia 2023 roku, godz. 11.00

V. START I META:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. TRASA:
– dystans ok. 5 km (bez atestu),
– trasa ulicami Pabianic,
– trasa oznakowana, zabezpieczona,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 100%,
– limit czasu wynosi 45 minut. Na trasie będzie obowiązywał międzyczas. Osoby, które nie osiągną Punktu Kontrolnego na 4 km w przeciągu 30 minut od startu, nie będą mogły kontynuować biegu. Wynika to z decyzji GDDKiA, która musi dopuścić drogę krajową i wojewódzką do ruchu w jak najszybszym czasie.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w Biegu na 5 km prawo startu mają osoby, które do dnia 2.04.2023 ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu na 5 km wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu,
– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Biegu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach:

1.04.2023 r. (sobota) w godz. 17:00 – 20:00
2.04.2023 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Biegu)

 – podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), strażacy i policjanci rejestrujący się w Biurze muszą okazać się legitymacją służbową; w przypadku braku dokumentu zawodnik zostanie skreślony z kategorii strażacy, policjanci,
– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność, znajdujące się na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów.
– każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.
– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:
– opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
– po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
– płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
– Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w sprawie płatności znajdują się na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje
– opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
– za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
– wysokość opłaty jest uzależniona od terminu wpłaty zgodnie z tabelą poniżej,
– opłata startowa nie podlega zwrotowi
– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,
– w IV terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 30 uczestników
– istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2023 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł
 Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
– Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
– Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.  

Terminy zgłoszeń: 

 

data

Wpisowe

Wpisowe
z pakietem startowym

I termin

do 31.01.2023 roku

50,00 zł

90,00 zł

II termin

1.02.2023 roku – 16.02.2023 roku

70,00 zł

110,00 zł

III termin

17.02.2023 roku – 23.03.2023 roku

90,00 zł

————–

IV termin

1.04.2023 roku – 2.04.2023 roku

W  Biurze Biegu (tylko gotówką – tylko 30 miejsc)

110,00 zł

————–

IX. POMIAR CZASU:
– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.
– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

X. KLASYFIKACJA:
Generalna
– kobiet – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca
– mężczyzn – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca

 XI. NAGRODY:
W Biegu na 5 km zawodnicy otrzymają nagrody:
a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III
– dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe,

b) w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III
– dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe

XII. NOCLEGI I ŻYWIENIE:
– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,
– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
– na mecie zawodnicy otrzymają wodę i „coś słodkiego”,
– zawodnicy z wykupionym pakietem na mecie otrzymają posiłek regeneracyjny.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Bieg na 5 km odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe na terenie MOSiR w Pabianicach,
– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
– Uczestnicy Biegu na 5 km równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,
– zawodnicy, którzy przerwą bieg będą mogli skorzystać z autobusu z napisem KONIEC BIEGU, jadącym za ostatnimi zawodnikami,
– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (autobusy) w dniach 1-2.04.2023 po okazaniu numeru startowego.
– uczestnicy Biegu, którzy zajmą miejsca od I do III do zakończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym, którym wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie,
– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Biegu godzinę po zakończeniu biegu przez zawodnika,
– ostateczna interpretacja regulaminu Biegu należy do organizatora.

XIV. DANE OSOBOWE
– administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”  ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.
– podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja XI Pabianickiego Półmaratonu  oraz  imprez towarzyszących.
– dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo Biegu.
– dane będą przechowywane do 31 grudnia 2023 roku.
– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Biegu.
– uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
– uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewiń na górę