REGULAMIN

wystawców podczas

VIII PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU

Pabianice, 8 kwietnia 2018 roku


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Pabianickiego Półmaratonu jest „Stowarzyszenie Wszystko Gra – Pabianice” zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Pabianicki Półmaraton zwany dalej „Półmaratonem” jest imprezą sportową połączoną z festynem sportowym z udziałem lokalnych firm, stowarzyszeń, usługodawców zwanych dalej „Wystawcami”.
 3. Tematem przewodnim Półmaratonu jest asortyment związany ze sportem, artykułami spożywczymi, innymi artykułami i usługami związanymi z aktywnością ruchową.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uzyskania statusu Wystawcy podczas Półmaratonu jest dostarczenie (przesłanie) wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) do Organizatora Półmaratonu (ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice biuro@pabianickipolmaraton.pl).
 2. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia przesłane mailem lub dostarczone osobiście przyjmowane są do dnia 31 marca 2018 roku.
 4. Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Półmaratonie.
 5. Karta zgłoszenia stanowi razem z Potwierdzeniem udziału umowę najmu powierzchni.
 6. Organizator Półmaratonu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Półmaratonie.
 7. Organizator do dnia 5 kwietnia 2018 roku poinformuje osoby, które nadesłały zgłoszenia o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia,

 

§ 3. Organizacja stoisk

 1. Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie Pabianickiego Półmaratonu
  odbywać się będzie 8 kwietnia 2018 roku w godz. 9.00 – 14.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Spotu i Rekreacji w Pabianicach w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
 2. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości zamknięcia stoiska przed ustaloną w Regulaminie godziną. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska winny być ustalone z Organizatorem i zmienione wyłącznie za jego zgodą.
 3. Montaż stoiska odbywa się w dniu 8 kwietnia 2018 roku do godz. 9:00, co oznacza gotowość od godz. 9:00.
 4. Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną mogą wykonywać jedynie uprawnieni pracownicy wskazani przez Organizatora.
 5. Obowiązuje zakaz wystawiania reklamy i towaru poza wyznaczonym stoiskiem.
 6. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzegają sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
 7. Wystawca zobowiązany jest zorganizować sobie stoisko i stosować się do wytycznych Organizatora dotyczących estetyki.
 8. Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą produktów żywnościowych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
 9. Wystawcy są zobowiązani do posiadania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na prowadzoną działalność gospodarczą na terenie Półmaratonu. Prowadzący działalność gastronomiczną oraz handlujący żywnością na Półmaratonie zobowiązani są ponadto do poinformowania Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Pabianicach o rodzaju prowadzone działalności i do uzyskania pozytywnej opinii.
 10. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca.
 11. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Wystawców.
 12. Organizator maja prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru Wystawcy, który według nich jest niezgodny z charakterem Półmaratonu.
 13. Osoby nie będące Wystawcami, a wystawiające swoje produkty w obrębie Półmaratonu będą usuwane z jego terenu przez Organizatora.
 14. Za udostępnienie placu ( o wymiarach 3×3 m ) na stoisko handlowe dla Wystawców pobieramy darowiznę na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 4 .Ubezpieczenie

 1. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe i urządzenia wystawowe we własnym zakresie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Półmaratonu.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

 

§ 5. Rozstrzyganie sporów

 1. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje Wystawcy winny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy.

Wystawca – karta zgłoszenia – do pobrania w formacie Word
Wystawca – karta zgłoszenia – do pobrania w formacie PDF

http://pabianickipolmaraton.pl/wp-content/uploads/2018/03/REGULAMIN-Stoisk.pdf