Regulamin

BIEGU NA SZPILKACH

08.04.2018 roku

 

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta PABIANICE i powiatu PABIANICKIEGO,
– integracja środowiska,
– dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra- Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice

tel. 789133363

biuro@pabianickipolmaraton.pl

www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:

wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach

IV. TERMIN:
8 kwietnia 2018 roku, godz. 10.00

V. START I META :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

Bieg odbywa się na ul. Kilińskiego przed wjazdem do Hotelu „Włókniarz”

VI. TRASA:
Dystans 100 metrów na twardej nawierzchni
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– prawo do udziału w Biegu na Szpilkach mają wyłącznie kobiety, które do dnia 8 kwietnia 2018 roku ukończyły 18 lat,
– zawodniczki przed startem muszą zgłosić się do Biura Półmaratonu w celu weryfikacji (Biuro Biegu na Szpilkach będzie miało oddzielne stanowisko),
– weryfikacja zawodniczek oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w:

Biurze Półmaratonu i Biegu na Szpilkach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
ul. Grota Roweckiego 3

w dniu 08.04.2018 roku (niedziela)
w godzinach 08.00 – 9.30

– podczas weryfikacji zawodniczka musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
– podczas weryfikacji zawodniczka własnoręcznie musi złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
– każda uczestniczka otrzyma numer startowy, który musi być przypięty do ubrania, na wysokości piersi. Numer ten musi być widoczny przez cały czas trwania Biegu
– zawodniczki muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, regulaminu Biegu na Szpilkach, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

 

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie zgłoszenia, przekazanie go do Biura VIII Pabianickiego Półmaratonu lub przesłanie mailem (wzór zgłoszenia w załączniku) oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 15,00 zł do dnia 08.04.2018 roku,
opłata startowa nie podlega zwrotowi,
– oganizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego.

 

Adres:

Biuro VIII Pabianickiego Półmaratonu
Stowarzyszenie „Wszystko Gra-Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice

tel. 789 133 363

czynne: wtorek, czwartek w godz. 17:00-19:00

www.pabianickipolmaraton.pl

biuro@pabianickipolmaraton.pl

Nr konta bankowego:

29 1240 3044 1111 0010 6130 3077

z dopiskiem „Bieg na Szpilkach”


IX. SZCZEGÓŁY:

– uczestniczka rejestruje się w Biurze Półmaratonu, w którym otrzymuje numer startowy,
uczestniczka udaje się na pomiar wysokości szpilek (szpilka – damskie obuwie na wysokim, cienko zakończonym obcasie), które muszą mieć min. 7 cm wysokości i maksymalnie 1,5 cm średnicy fleka. Szpilki nie mogą być zakryte, wiązane, nie mogą mieć cholewki, koturnu. Pomiar obcasa wykonywany będzie od strony zewnętrznej buta, od nasady do jego końca. Obcas będzie mierzony komisyjnie przez przedstawicieli Komisji. Komisja, po zatwierdzeniu obuwia spakuje je i przekaże uczestniczkom Biegu na linii Startu,
– uczestniczki będą ustawione na linii startu według numerów startowych otrzymanych przy rejestracji,
– uczestniczka, która zamieni buty przed rozpoczęciem Biegu na Szpilkach i wybiegnie w butach innych niż te zatwierdzone przez Komisję, podlega dyskwalifikacji,
– uczestniczka, której w trakcie biegu złamie się obcas zostaje zdyskwalifikowana,
– jeżeli uczestniczce w trakcie biegu spadnie but, musi go ponownie założyć i dobiec do mety w obu butach. Jeżeli uczestniczka dobiegnie tylko w jednym bucie zostanie zdyskwalifikowana,
– w razie wątpliwości, zwyciężczynie wyścigu będą poddane ponownemu zmierzeniu wysokości szpilek przez przedstawicieli Komisji bezpośrednio po biegu,
– niesportowe zachowanie uczestniczek będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją w wyścigu, o czym każdorazowo będzie decydować sędzia wyścigu,
– nagrodę główną otrzyma uczestniczka, która jako pierwsza przebiegnie linię mety biegu,
– w przypadku kwestii spornych decyzję ostateczną o kolejności na mecie podejmuje sędzia.

X.NAGRODY:

– uczestniczki, które zajmą miejsca I – III otrzymają statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
– Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej ilości nagród.

XI. REKLAMACJA:

Każdej uczestniczce „Biegu na Szpilkach” przysługuje prawo wniesienia reklamacji, bezpośrednio na miejscu Biegu do sędziego. Decyzja sędziego w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– bieg odbędzie tylko wtedy jeżeli zgłosi się co najmniej uczestniczek,
– organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu, mogących zawierać wizerunek uczestniczek, na co uczestniczki Biegu, biorąc w nim udział, wyrażają zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia,
– dane osobowe uczestniczek będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu,
– dokonując zgłoszenia do wyścigu, uczestniczka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Biegu zawarte w niniejszym Regulaminie,
– Organizator ma prawo odwołać bieg z powodów niezależnych od niego,
– Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone obuwie,
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN Bieg na Szpilkach 2018 – do pobrania w formacie Word
REGULAMIN Bieg na Szpilkach 2018 – do pobrania w formacie PDF
Załącznik – Bieg na Szpilkach 2018 Formularz zgłoszeniowy – do pobrania w formacie PDF