Regulamin

BIEG NA 5 km

3.04.2022 roku

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta i powiatu, – integracja środowiska biegaczy,
– dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
biuro@pabianickipolmaraton.pl, www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:
wtorki godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.


IV. TERMIN:
3 kwietnia 2022 roku, godz. 11.00


V. START I META:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. TRASA:
– dystans ok. 5 km (bez atestu),
– trasa ulicami Pabianic,
– trasa oznakowana, zabezpieczona,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 100%,
– limit czasu wynosi 45 minut. Na trasie będzie obowiązywał międzyczas. Osoby, które nie osiągną Punktu Kontrolnego na 4 km w przeciągu 30 minut od startu, nie będą mogły kontynuować biegu. Wynika to z decyzji GDDKiA, która musi dopuścić drogę krajową i wojewódzką do ruchu w jak najszybszym czasie.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w Biegu na 5 km prawo startu mają osoby, które do dnia 3 kwietnia 2022 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu
na 5 km wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu,
– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Półmaratonu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach:

2.04.2022 (sobota) w godz. 17:00 – 20:00

3.04.2022 (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00

(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Półmaratonu)

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
– każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania biegu,
– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, Biegu na 5 km, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.


VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

płatność odbywa się drogą elektroniczną w systemie zapisów DATASPORT

– płatność odbywa się drogą elektroniczną w systemie zapisów DATASPORT
– wysokość opłaty jest uzależniona od terminu wpłaty zgodnie z tabelą poniżej, – opłata startowa nie podlega zwrotowi,
– każdy uczestnik do 23 marca 2022 roku ma możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika. Koszt przeniesienia opłaty wynosi 10,00 zł
– osoby powyżej 60 roku życia płacą wpisowe w wysokości 60,00 zł niezależnie od terminu zgłoszenia,
– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,
– w III terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 10 uczestników – uczestnikom proponujemy zakup koszulki z X jubileuszowej edycji Pabianickiego Półmaratonu „Wszystko Gra”. Koszt koszulki 49,00 zł . Opłata za koszulkę odbywa się drogą elektroniczną w systemie zapisów DATASPORT
– koszulkę można zamówić wyłącznie do dnia 28.02.2022 roku
– w ramach opłaty podstawowej uczestnik otrzymuje: medal dla każdego uczestnika biegu, woda, „coś” słodkiego na mecie, numer startowy z chipem, pomiar czasu, nagrody dla zwycięzców, pełną obsługę. – każdy z zawodników może dodatkowo zakupić pakiet startowy wyłącznie do 25 marca 2020 roku ( pakiet jak dla zawodników półmaratonu). Zakup pakietu startowego dla biegaczy na 5 km nie jest obowiązkowy.

Terminy zgłoszeń:

data

Wpisowe

Wpisowe
z pakietem startowym

I termin 17.01.2022 roku – 28.02.2022 60,00 zł 100,00 zł
II termin 1.03.2022 roku – 23.03.2022 70,00 zł 120,00 zł
III termin* 2.04.2022 roku – 3.04.2022

*Płatność w Biurze Półmaratonu ( tylko gotówką, w tych dniach dodatkowo przyjmiemy 10 osób)

90,00 zł ———–

IX. KLASYFIKACJA:

Generalna

– kobiet – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca
– mężczyzn – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca

X. NAGRODY:

W Biegu na 5 km zawodnicy otrzymają nagrody:
a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III
– dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe,
b) w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III
– dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe

XI. NOCLEGI I ŻYWIENIE:

– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,
– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
– na mecie zawodnicy otrzymają wodę i „coś słodkiego”,
– zawodnicy z wykupionym pakietem na mecie otrzymają posiłek regeneracyjny.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Bieg na 5 km odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe
na terenie MOSiR w Pabianicach,
– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
– uczestnicy Biegu na 5 km równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych
na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów
i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,
– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (autobusy) w dniach 04-05.04.2020 roku po okazaniu numeru startowego.
– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu po zakończeniu zawodów,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

XIII. DANE OSOBOWE

– administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice
– podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja X Pabianickiego Półmaratonu „Wszystko Gra – Pabianice”
– dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo Półmaratonu.
– dane będą przechowywane do 31 grudnia 2020
– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w X Pabianicki Półmaratonie „Wszystko Gra- Pabianice”.
– uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
– uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
– uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bieg na 5 km – regulamin w formacie PDF