BIEG NA 5 km
REGULAMIN

I. CELE

– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta i powiatu,
– integracja środowiska biegaczy,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
biuro@pabianickipolmaraton.pl, www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:
wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

IV. TERMIN:
8 kwietnia 2018 roku, godz. 11.00

V. START I META:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. TRASA:
– dystans 5 km (bez atestu),
– trasa ulicami Pabianic,
– trasa oznakowana, zabezpieczona,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 100%,
– limit czasu wynosi 45 minut. Na trasie będzie obowiązywał międzyczas. Osoby, które nie osiągną Punktu Kontrolnego na 4 km w przeciągu 30 minut od startu, nie będą mogły kontynuować biegu. Wynika to z decyzji GDDKiA, która musi dopuścić drogę krajową i wojewódzką do ruchu w jak najszybszym czasie.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w Biegu na 5 km prawo startu mają osoby, które do dnia 8 kwietnia 2018 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu
na 5 km wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu,
– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się  w Biurze Półmaratonu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym                             w następujących godzinach:

07.04.2018 r. (sobota) w godz. 17:00 – 20:00

08.04.2018 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Półmaratonu)

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
– każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania biegu,
– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, Biegu na 5 km, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
– za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego  na stronie internetowej Półmaratonu oraz wpłacenie
w terminie opłaty startowej,
– za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania przelewu,
– opłata startowa nie podlega zwrotowi,
– organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku,
– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,
– w ramach opłaty podstawowej uczestnik otrzymuje: medal dla każdego uczestnika biegu, woda, „coś” słodkiego na mecie, numer startowy z chipem, pomiar czasu, nagrody dla zwycięzców, udział w konkursie rzeczowym.
– każdy z zawodników może dodatkowo zakupić pakiet startowy wyłącznie do 28 marca 2018 r. (obiad, pamiątkowy ręcznik, izotonik, słodycze). Zakup pakietu startowego dla biegaczy na 5 km nie jest obowiązkowy.

Terminy zgłoszeń:


*wpłata w tym terminie wyłącznie w Biurze Półmaratonu gotówką (prosimy nie wysyłać przelewów)

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 29 1240 3044 1111 0010 6130 3077
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, Bieg na 5 km

IX. KLASYFIKACJA:
Generalna
– kobiet – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca
– mężczyzn – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca


X. NAGRODY:

W Biegu na 5 km zawodnicy otrzymają nagrody:
a.    w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III
– dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe,
b.    w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III
– dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe


XI. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:

– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,
– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
– na mecie zawodnicy otrzymają wodę i „coś słodkiego”,
– zawodnicy z wykupionym pakietem na mecie otrzymają posiłek regeneracyjny.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Bieg na 5 km odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną                na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe
na terenie MOSiR w Pabianicach,
– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce               na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
– Podczas VIII Pabianickiego Półmaratonu odbędzie się konkurs z nagrodami. Do udziału w nim uprawnieni będą wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Półmaraton lub Bieg na 5 km w wyznaczonym limicie czasu. Nagrody wygrane podczas konkursu będą do odebrania w trakcie dekoracji zwycięzców. Każdy, kto otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu odebrania nagrody. Nagrody można odebrać w dniu Półmaratonu przy scenie oraz 7 dni od daty zakończenia Półmaratonu w Biurze Stowarzyszenia,
– uczestnicy Biegu na 5 km równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych
na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów
i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,
– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (autobusy) w dniach 7-8.04.2018 r. po okazaniu numeru startowego.
– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu po zakończeniu zawodów,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.