STOWARZYSZENIE

WSZYSTKO GRA-PABIANICE”

Regulamin

BIEG NA 5 km

24.03.2019 roku

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta i powiatu, – integracja środowiska biegaczy, – dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

tel. 789-133-363

biuro@pabianickipolmaraton.pl, www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:

wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,

– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.


IV. TERMIN:
24 marca 2019 roku, godz. 11.00


V. START I META:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. TRASA:
– dystans 5 km (bez atestu),

– trasa ulicami Pabianic,

– trasa oznakowana, zabezpieczona,

– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,

– nawierzchnia asfaltowa 100%,

limit czasu wynosi 45 minut. Na trasie będzie obowiązywał międzyczas. Osoby, które nie osiągną Punktu Kontrolnego na 4 km w przeciągu 30 minut od startu, nie będą mogły kontynuować biegu. Wynika to z decyzji GDDKiA, która musi dopuścić drogę krajową i wojewódzką do ruchu w jak najszybszym czasie.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

w Biegu na 5 km prawo startu mają osoby, które do dnia 24 marca 2019 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu
na 5 km wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),

zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu,

weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Półmaratonu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach:

23.03.2019 r. (sobota) w godz. 17:00 – 20:00

24.03.2019 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00

(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Półmaratonu)

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),

– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,

– każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania biegu,

– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, Biegu na 5 km, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.


VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Półmaratonu oraz wpłacenie
w terminie opłaty startowej,

– za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania przelewu,

– opłata startowa nie podlega zwrotowi,

– organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku,

– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,

– w ramach opłaty podstawowej uczestnik otrzymuje: medal dla każdego uczestnika biegu, woda, „coś” słodkiego na mecie, numer startowy z chipem, pomiar czasu, nagrody dla zwycięzców.

każdy z zawodników może dodatkowo zakupić pakiet startowy wyłącznie do 13 marca 2019 roku ( pakiet jak dla zawodników półmaratonu). Zakup pakietu startowego dla biegaczy na 5 km nie jest obowiązkowy.

Terminy zgłoszeń:

data

Wpisowe

Wpisowe
z pakietem startowym

I termin do 30.11.2018 roku 30,00 zł 60,00 zł
II termin 1.12.2018 roku – 31.12.2018 roku 40,00 zł 70,00 zł
III termin 1.01.2019 roku – 28.02.2019 roku 50,00 zł 80,00 zł
IV termin 1.03.2019 roku – 13.03.2019 roku 60,00 zł 100,00 zł
V termin* 23.03.2019 roku – 24.03.2019 roku

W Biurze Półmaratonu ( tylko gotówką)

80,00 zł ————–

*wpłata w tym terminie wyłącznie w Biurze Półmaratonu gotówką (prosimy nie wysyłać przelewów)

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

ul. Traugutta 2

95-200 Pabianice

Nr konta bankowego: 29 1240 3044 1111 0010 6130 3077

tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, Bieg na 5 km

IX. KLASYFIKACJA:

Generalna

– kobiet – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca

– mężczyzn – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca

X. NAGRODY:

W Biegu na 5 km zawodnicy otrzymają nagrody:

  1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III

dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe,

  1. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III

dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe

XI. NOCLEGI I ŻYWIENIE:

koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,

– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,

– na mecie zawodnicy otrzymają wodę i „coś słodkiego”,

– zawodnicy z wykupionym pakietem na mecie otrzymają posiłek regeneracyjny.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Bieg na 5 km odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,

– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe
na terenie MOSiR w Pabianicach,

– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,

– uczestnicy Biegu na 5 km równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych
na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów
i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,

– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (autobusy) w dniach 23-24.03.2019 roku po okazaniu numeru startowego.

– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu po zakończeniu zawodów,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.