STOWARZYSZENIE

WSZYSTKO GRA-PABIANICE”

Regulamin

BIEG NA 5 km

05.04.2020 roku

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta i powiatu, – integracja środowiska biegaczy, – dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

tel. 789-133-363

biuro@pabianickipolmaraton.pl, www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:

wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,

– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.


IV. TERMIN:
5 kwietnia 2020 roku, godz. 11.00


V. START I META:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

VI. TRASA:
– dystans ok. 5 km (bez atestu),

– trasa ulicami Pabianic,

– trasa oznakowana, zabezpieczona,

– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,

– nawierzchnia asfaltowa 100%,

limit czasu wynosi 45 minut. Na trasie będzie obowiązywał międzyczas. Osoby, które nie osiągną Punktu Kontrolnego na 4 km w przeciągu 30 minut od startu, nie będą mogły kontynuować biegu. Wynika to z decyzji GDDKiA, która musi dopuścić drogę krajową i wojewódzką do ruchu w jak najszybszym czasie.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

w Biegu na 5 km prawo startu mają osoby, które do dnia 5 marca 2020 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu
na 5 km wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),

zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu,

weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Półmaratonu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach:

04.04.2020 (sobota) w godz. 17:00 – 20:00

05.04.2020 (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00

(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Półmaratonu)

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),

– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,

– każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania biegu,

– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, Biegu na 5 km, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.


VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

płatność odbywa się drogą elektroniczną w systemie zapisów DATASPORT

– wysokość opłaty jest uzależniona od terminu wpłaty zgodnie z tabelą poniżej, – opłata startowa nie podlega zwrotowi,

– każdy uczestnik do 25 marca 2020 roku ma możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika. Koszt przeniesienia opłaty wynosi 10,00 zł

– osoby powyżej 60 roku życia płacą wpisowe w wysokości 30,00 zł niezależnie od terminu zgłoszenia,
– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,
– w V terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 10 uczestników – uczestnikom proponujemy zakup koszulki z X jubileuszowej edycji Pabianickiego Półmaratonu „Wszystko Gra”. Koszt koszulki 49,00 zł . Opłata za koszulkę odbywa się drogą elektroniczną w systemie zapisów DATASPORT

– koszulkę można zamówić wyłącznie do dnia 29.02.2020 roku

– w ramach opłaty podstawowej uczestnik otrzymuje: medal dla każdego uczestnika biegu, woda, „coś” słodkiego na mecie, numer startowy z chipem, pomiar czasu, nagrody dla zwycięzców. – każdy z zawodników może dodatkowo zakupić pakiet startowy wyłącznie do 25 marca 2020 roku ( pakiet jak dla zawodników półmaratonu). Zakup pakietu startowego dla biegaczy na 5 km nie jest obowiązkowy.

Terminy zgłoszeń:

data

Wpisowe

Wpisowe
z pakietem startowym

I termin do 30.11.2019 roku 30,00 zł 60,00 zł
II termin 1.12.2019 roku – 31.12.2019 roku 40,00 zł 70,00 zł
III termin 1.01.2020 roku – 29.02.2020 roku 50,00 zł 80,00 zł
IV termin 1.03.2020 roku – 25.03.2020 roku 60,00 zł 100,00 zł
V termin* 4.04.2020 roku – 5.04.2020 roku

W Biurze Półmaratonu ( tylko gotówką, w tych dniach dodatkowo przyjmiemy 10 osób)

80,00 zł ————–

*wpłata w tym terminie wyłącznie w Biurze Półmaratonu gotówką (prosimy nie wysyłać przelewów)

IX. KLASYFIKACJA:

Generalna

– kobiet – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca

– mężczyzn – nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca

X. NAGRODY:

W Biegu na 5 km zawodnicy otrzymają nagrody:

  1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III

dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe,

  1. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III

dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe

XI. NOCLEGI I ŻYWIENIE:

koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,

– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,

– na mecie zawodnicy otrzymają wodę i „coś słodkiego”,

– zawodnicy z wykupionym pakietem na mecie otrzymają posiłek regeneracyjny.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Bieg na 5 km odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,

– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe
na terenie MOSiR w Pabianicach,

– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,

– uczestnicy Biegu na 5 km równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych
na stronie Półmaratonu, FB Półmaratonu, stronie organizatorów
i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,

– zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (autobusy) w dniach 04-05.04.2020 roku po okazaniu numeru startowego.

– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Półmaratonu po zakończeniu zawodów,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

XIII. DANE OSOBOWE

– administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice

– podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja X Pabianickiego Półmaratonu „Wszystko Gra – Pabianice”

– dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo Półmaratonu.

– dane będą przechowywane do 31 grudnia 2020

– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w X Pabianicki Półmaratonie „Wszystko Gra- Pabianice”.

– uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

– uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

– uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wersja do pobrania