REGULAMIN
BIEGU JANUSZÓW
08.04.2018 roku

 

I.CELE:

– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta PABIANICE i powiatu PABIANICKIEGO,
– integracja środowiska, – dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra- Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice

tel. 789133363

biuro@pabianickipolmaraton.pl

www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:

wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00


III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

IV. TERMIN:

8 kwietnia 2018 roku, godz. 10.15 (ZARAZ PO BIEGU NA SZPILKACH)

V. START I META :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3
Bieg odbywa się na ul. Kilińskiego przed wjazdem do Hotelu „Włókniarz”

VI. TRASA:

Dystans 100 metrów na twardej nawierzchni

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Prawo do udziału w Biegu Januszów mają wyłącznie mężczyźni, którzy do dnia 8 kwietnia 2018 roku ukończyli 18 lat.
– Zawodnicy przed startem muszą zgłosić się do Biura Półmaratonu w celu weryfikacji (Biuro Biegu Januszów będzie miało mieściło się razem z Biurem Biegu na Szpilkach).
– Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w:
Biurze Półmaratonu i Biegu na Szpilkach
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
ul. Grota Roweckiego 3
w dniu 08.04.2018 roku (niedziela)
w godzinach 08.00 – 9.30

– Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
– Podczas weryfikacji zawodnik własnoręcznie musi złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
– Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty do ubrania, na wysokości piersi. Numer ten musi być widoczny przez cały czas trwania Biegu.
– Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, regulaminu Biegu na Szpilkach, Regulaminu Biegu Januszów obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie zgłoszenia, przekazanie go do Biura VIII Pabianickiego Półmaratonu lub przesłanie mailem (wzór zgłoszenia w załączniku) oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 15,00 zł do dnia 08.04.2018 roku.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego.

Adres:
Biuro VIII Pabianickiego Półmaratonu
Stowarzyszenie „Wszystko Gra-Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789 133 363
czynne: wtorek, czwartek w godz. 17:00-19:00
www.pabianickipolmaraton.pl
biuro@pabianickipolmaraton.pl
Nr konta bankowego:
29 1240 3044 1111 0010 6130 3077
z dopiskiem „Bieg Januszów”

IX. SZCZEGÓŁY:

– Uczestnik przechodzi weryfikację w Biurze Półmaratonu, po której otrzymuje numer startowy.
– Warunkiem otrzymania numeru startowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości, podpisanie oświadczenia oraz pozytywne przejście weryfikacji wyposażenia obowiązkowego, do którego należą:

– klapki,
– białe skarpety,
– biała koszulka na ramiączkach,
– krótkie spodenki,
– reklamówka.

– Ponowna weryfikacja wyposażenia obowiązkowego odbędzie się tuż przed biegiem i zostanie przeprowadzona przez wyznaczoną do tego przez Organizatora Komisję.
– Uczestnicy będą ustawieni na linii startu według numerów startowych otrzymanych przy rejestracji.
– Uczestnik, który zamieni klapki lub inne obowiązkowe elementy stroju przed rozpoczęciem Biegu na Januszów i wybiegnie w obuwiu lub stroju innym niż ten zatwierdzony przez Komisję, podlega dyskwalifikacji.
– Jeżeli uczestnikowi w trakcie biegu spadnie klapek, musi go ponownie założyć i dobiec do mety w obu. Ukończenie biegu tylko w jednym klapku oznacza dyskwalifikację.
– Reklamówka musi być trzymana jedną (dowolną) ręką „za uszy” – nie wolno jej składać, zgniatać czy „chować” w pięści.
– Niesportowe zachowanie uczestników w trakcie biegu również oznacza dyskwalifikację, o czym każdorazowo będzie decydować sędzia wyścigu.
– Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który jako pierwszy przebiegnie linię mety.
– W przypadku kwestii spornych decyzję ostateczną o kolejności na mecie podejmuje sędzia.

X.NAGRODY:

– Uczestnicy, którzy zajmą miejsca I – III otrzymają statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej ilości nagród.


XI. REKLAMACJA:

Każdemu uczestnikowi Biegu Januszów przysługuje prawo wniesienia reklamacji, bezpośrednio na miejscu Biegu do sędziego. Decyzja sędziego w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Bieg odbędzie tylko wtedy, jeżeli zgłosi się co najmniej 5 uczestników.
– Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu, mogących zawierać wizerunek uczestnika, na co uczestnik Biegu, biorąc w nim udział, wyrażają zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia.
– Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu.
– Dokonując zgłoszenia do wyścigu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Biegu zawarte w niniejszym Regulaminie.
– Organizator ma prawo odwołać bieg z powodów niezależnych od niego.
– Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone obuwie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Szczegóły na stronie www.pabianickipolmaraton.pl

Załącznik – Bieg Januszów 2018 Formularz zgłoszeniowy – do pobrania w formacie Word
Załącznik – Bieg Januszów 2018 Formularz zgłoszeniowy – do pobrania w formacie PDF