Regulamin

BIEG JANUSZÓW

3 kwietnia 2022 roku

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta PABIANICE i powiatu PABIANICKIEGO,
– integracja środowiska,
– dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra- Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789133363
biuro@pabianickipolmaraton.pl
www.pabianickipolmaraton.pl
Biuro czynne:
Wtorki w godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.


IV. TERMIN:
3 kwietnia 2022 roku, godz. 10.15 (ZARAZ PO BIEGU NA SZPILKACH, prosimy o stawienie się na starcie przed godz. 10.00 )

V. START I META :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3
Bieg odbywa się na ul. Kilińskiego przed wjazdem do Hotelu „Włókniarz”

VI. TRASA:
Dystans 200 metrów na twardej nawierzchni


VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

-Prawo do udziału w Biegu Januszów mają wyłącznie mężczyźni, którzy do dnia 3 kwietnia 2022 roku ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu.

-Zawodnicy przed startem muszą zgłosić się do Biura Półmaratonu w celu weryfikacji (Biuro Biegu Januszów będzie miało mieściło się razem z Biurem Biegu na Szpilkach).
-Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w:

Biurze Półmaratonu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

ul. Grota Roweckiego 3

w dniu 3.04.2022 roku (niedziela)

w godzinach 08.00 – 9.30

-Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymację, paszport lub prawo jazdy).
-Podczas weryfikacji zawodnik własnoręcznie musi złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
-Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty do ubrania, na wysokości piersi. Numer ten musi być widoczny przez cały czas trwania Biegu.
-Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, regulaminu Biegu na Szpilkach, Regulaminu Biegu Januszów obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

-Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie zgłoszenia, przekazanie go do Biura X Pabianickiego Półmaratonu lub przesłanie mailem (wzór zgłoszenia w załączniku) oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 30,00 zł do dnia 23.03.2020 roku.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
-Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego.

Adres:

Biuro X Pabianickiego Półmaratonu

Stowarzyszenie „Wszystko Gra-Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

tel. 789 133 363

czynne: wtorek w godz. 17:00-19:00

www.pabianickipolmaraton.pl

biuro@pabianickipolmaraton.pl

Nr konta bankowego:

29 1240 3044 1111 0010 6130 3077

z dopiskiem „Bieg Januszów”

IX. SZCZEGÓŁY:

-Uczestnik przechodzi weryfikację w Biurze Półmaratonu, po której otrzymuje numer startowy.
-Warunkiem otrzymania numeru startowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości, podpisanie oświadczenia oraz pozytywne przejście weryfikacji wyposażenia obowiązkowego, do którego należą:
– klapki,
– białe skarpety,
– biała koszulka na ramiączka,
– krótkie spodenki,
– reklamówka.
-Ponowna weryfikacja wyposażenia obowiązkowego odbędzie się tuż przed biegiem i zostanie przeprowadzona przez wyznaczoną do tego przez Organizatora Komisję.
-Uczestnicy będą ustawieni na linii startu według numerów startowych otrzymanych przy rejestracji.
-Uczestnik, który zamieni buty lub inne obowiązkowe elementy stroju przed rozpoczęciem Biegu na Januszów i wybiegnie w butach lub stroju innym niż ten zatwierdzony przez Komisję, podlega dyskwalifikacji.
-Jeżeli uczestnikowi w trakcie biegu spadnie klapek, musi go ponownie założyć i dobiec do mety w obu. Ukończenie biegu tylko w jednym klapku oznacza dyskwalifikację.
-Niesportowe zachowanie uczestników w trakcie biegu również oznacza dyskwalifikację, o czym każdorazowo będzie decydować sędzia wyścigu.
-Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który jako pierwszy przebiegnie linię mety.
-W przypadku kwestii spornych decyzję ostateczną o kolejności na mecie podejmuje sędzia.

X.NAGRODY:    

– Uczestnicy, którzy zajmą miejsca I – III otrzymają statuetki oraz dyplomy.
– Nagrodę specjalną otrzyma również najciekawiej przebrany uczestnik.

XI. REKLAMACJA:

Każdemu uczestnikowi Biegu Januszów przysługuje prawo wniesienia reklamacji, bezpośrednio na miejscu Biegu do sędziego. Decyzja sędziego w sprawie reklamacji będzie ostateczna.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-Bieg odbędzie tylko wtedy, jeżeli zgłosi się co najmniej 5 uczestników.
-Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu, mogących zawierać wizerunek uczestnika, na co uczestnik Biegu, biorąc w nim udział, wyrażają zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia.
-Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu.
-Dokonując zgłoszenia do wyścigu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Biegu zawarte w niniejszym Regulaminie.
-Organizator ma prawo odwołać bieg z powodów niezależnych od niego.
-Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone obuwie.
-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Bieg Januszów – regulamin w formacie PDF

Bieg Januszów – zgłoszenie uczestnika i zgoda w formacie PDF

ZGŁOSZENIE
uczestnika
Biegu Januszów
3 marca 2022 roku

imię i nazwisko

rok urodzenia

telefon kontaktowy

adres mail

……………………………………………

( czytelny podpis )

……………………………………………

( miejscowość , data)

ZGODA NA UDZIAŁ
W BIEGU JANUSZÓW

Wyrażam zgodę, aby mój syn/podopieczny ……………………………………………………………………………………………….…

( imię i nazwisko)

wziął udział w Biegu Januszów podczas Pabianickiego Półmaratonu organizowanym przez Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice ” w dniu 3 kwietnia 2022 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

……………………………………………

( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………

( miejscowość , data)