STOWARZYSZENIE

wszystko gra – pabianice”

Regulamin

BIEG JANUSZÓW

5 kwietnia 2020 roku

I.CELE:
– upowszechnienie biegania,
– promocja miasta PABIANICE i powiatu PABIANICKIEGO,

– integracja środowiska, – dobra zabawa,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra- Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

tel. 789133363

biuro@pabianickipolmaraton.pl

www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:

wtorki, czwartki godz. 17.00 – 19.00

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,

– Starostwo Powiatowe w Pabianicach,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,


IV. TERMIN:
5 kwietnia 2020 roku, godz. 10.15 (ZARAZ PO BIEGU NA SZPILKACH, prosimy o stawienie się na starcie przed godz. 10.00 )


V. START I META :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

Bieg odbywa się na ul. Kilińskiego przed wjazdem do Hotelu „Włókniarz”

VI. TRASA:
Dystans 200 metrów na twardej nawierzchni


VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prawo do udziału w Biegu Januszów mają wyłącznie mężczyźni, którzy do dnia 5 marca 2020 roku ukończyli 16 lat. . Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu.

 • Zawodnicy przed startem muszą zgłosić się do Biura Półmaratonu w celu weryfikacji (Biuro Biegu Januszów będzie miało mieściło się razem z Biurem Biegu na Szpilkach).

 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w:

Biurze Półmaratonu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,

ul. Grota Roweckiego 3

w dniu 24.03.2019 roku (niedziela)

w godzinach 08.00 – 9.30

 • Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymację, paszport lub prawo jazdy).

 • Podczas weryfikacji zawodnik własnoręcznie musi złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty do ubrania, na wysokości piersi. Numer ten musi być widoczny przez cały czas trwania Biegu.

 • Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Półmaratonu, regulaminu Biegu na Szpilkach, Regulaminu Biegu Januszów obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie zgłoszenia, przekazanie go do Biura X Pabianickiego Półmaratonu lub przesłanie mailem (wzór zgłoszenia w załączniku) oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 20,00 zł do dnia 18.03.2020 roku.

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego.

Adres:

Biuro X Pabianickiego Półmaratonu

Stowarzyszenie „Wszystko Gra-Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

tel. 789 133 363

czynne: wtorek, czwartek w godz. 17:00-19:00

www.pabianickipolmaraton.pl

biuro@pabianickipolmaraton.pl

Nr konta bankowego:

29 1240 3044 1111 0010 6130 3077

z dopiskiem „Bieg Januszów”

IX. SZCZEGÓŁY:

 • Uczestnik przechodzi weryfikację w Biurze Półmaratonu, po której otrzymuje numer startowy.

 • Warunkiem otrzymania numeru startowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości, podpisanie oświadczenia oraz pozytywne przejście weryfikacji wyposażenia obowiązkowego, do którego należą:

– klapki,

– białe skarpety,

– biała koszulka na ramiączka,

– krótkie spodenki,

– reklamówka.

 • Ponowna weryfikacja wyposażenia obowiązkowego odbędzie się tuż przed biegiem i zostanie przeprowadzona przez wyznaczoną do tego przez Organizatora Komisję.

 • Uczestnicy będą ustawieni na linii startu według numerów startowych otrzymanych przy rejestracji.

 • Uczestnik, który zamieni buty lub inne obowiązkowe elementy stroju przed rozpoczęciem Biegu na Januszów i wybiegnie w butach lub stroju innym niż ten zatwierdzony przez Komisję, podlega dyskwalifikacji.

 • Jeżeli uczestnikowi w trakcie biegu spadnie klapek, musi go ponownie założyć i dobiec do mety w obu. Ukończenie biegu tylko w jednym klapku oznacza dyskwalifikację.

 • Niesportowe zachowanie uczestników w trakcie biegu również oznacza dyskwalifikację, o czym każdorazowo będzie decydować sędzia wyścigu.

 • Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który jako pierwszy przebiegnie linię mety.

 • W przypadku kwestii spornych decyzję ostateczną o kolejności na mecie podejmuje sędzia.

X.NAGRODY:    

 • Uczestnicy, którzy zajmą miejsca I – III otrzymają statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 • Nagroda specjalna dodatkowo zostanie przyznana w kategorii ( jedna nagroda w kategorii) :

a) Najciekawsze przebranie

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej ilości nagród.

 • Nagrodę otrzyma najstarszy zawodnik.

 • Zwycięzców w kategoriach dodatkowych wyłoni specjalnie powołana do tego celu Komisja .

XI. REKLAMACJA:

Każdemu uczestnikowi Biegu Januszów przysługuje prawo wniesienia reklamacji, bezpośrednio na miejscu Biegu do sędziego. Decyzja sędziego w sprawie reklamacji będzie ostateczna.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie tylko wtedy, jeżeli zgłosi się co najmniej 5 uczestników.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu, mogących zawierać wizerunek uczestnika, na co uczestnik Biegu, biorąc w nim udział, wyrażają zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia.

 • Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu.

 • Dokonując zgłoszenia do wyścigu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Biegu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 • Organizator ma prawo odwołać bieg z powodów niezależnych od niego.

 • Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone obuwie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Szczegóły na stronie www.pabianickipolmaraton.pl

ZGŁOSZENIE

uczestnika

Biegu Januszów

5 marca 2020 roku

imię i nazwisko

rok urodzenia

telefon kontaktowy

adres mail

……………………………………………

( czytelny podpis )

……………………………………………

( miejscowość , data)

ZGODA NA UDZIAŁ

W BIEGU JANUSZÓW

Wyrażam zgodę, aby mój syn/podopieczny ……………………………………………………………………………………………….…

( imię i nazwisko)

wziął udział w Biegu Januszów podczas Pabianickiego Półmaratonu organizowanym przez Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice ” w dniu 5 kwietnia 2020 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

……………………………………………

( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………

( miejscowość , data)

 

Do pobrania